ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

舰载

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舰载-, *舰载*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舰载[jiàn zài, ㄐㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] ship-based [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, I want to attack one of the carriers tonight.[CN] 所以 只能再加进舰载飞机 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
That would be terrible news![CN] 应该是舰载 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
However, the Americans had nearly 900 carrier planes, twice the number of the Japanese.[CN] 然而,美国人有差不多900架舰载机, 是日本舰载机数量的两倍 Pacific: February 1942-July 1945 (1974)
U.S. carrier planes heading our way![CN] 机动部队.敌人舰载战斗机升空 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Carrier planes...?[CN] 是舰载机,还是陆军飞行队 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
From well outside carrier plane range, the force is undetected.[CN] 起飞地点与目标的距离远超 航母舰载机的航程 目前舰队未被发现 Part II (1988)
And although the Yorktown has finally launched, she has sent up only half her planes.[CN] 虽然约克顿终于赶来 但只放出了它半数的舰载 Part III (1988)
Every available American fighter was put into the air to meet wave after wave of Japanese carrier-borne planes.[CN] 每一架可起飞的美国战斗机都升空 迎击一波接一波的日本舰载飞机 Pacific: February 1942-July 1945 (1974)
Stop the auto pilot but they've taken all the pods[CN] 控制权恢复 但是舰载机已经被夺走 Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)
240 miles does not give us much time.[CN] 240公里的行程 一错过机会舰载机就会过来 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
One of the drones from Carrier Air Wing Seven is not responding, sir.[CN] 舰载飞行七队的一架无人机失去响应了 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2014)
The Japs know our carrier strike range... 300 miles.[CN] 而且鬼子知道我们的舰载机攻击范围 只有三百哩 Part I (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top