ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

舰船

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舰船-, *舰船*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舰船[jiàn chuán, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] warship, #28,982 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it might be better if I stay behind and guard the ship.[CN] 我想,我应该留下来守护舰船 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
The ship-escort obtained to detect a submerged U-boat while it was moved slowly underneath of water.[CN] 护卫舰船能在一艘处于下潜状态的U型潜艇 在水下以低速扭转和转弯时追踪到她 Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)
Although the loss of 11 ships merchant, the escort defeated the greater "matilha" that Doenitz could congregate.[CN] 护卫舰船已打败了邓尼茨 能派去对付他们的最大狼群 Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)
Two years had been necessary almost so that the cooperation between ships and aircraft if became efficient.[CN] 我们能在舰船和飞机之间实现正常 的那种合作 花了差不多两年时间 Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)
They had constructed ship-escort more sophisticated.[CN] 改进过的护卫舰船被建造出来 Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)
Germany's only oil supply, vital for its tanks and planes and ships.[CN] 德国唯一的石油供应来源, 对其坦克,飞机和舰船至关重要 Barbarossa: June-December 1941 (1973)
And he was very skilful in keeping American public opinion directed towards Europe, although we did have a very major operation in Japan and a very successful operation, affer we recovered from the tremendous blow of the loss of a substantial part of our navy at Pearl Harbour.[CN] 他在使美国公众舆论不断地 被引向欧洲方面 非常有技巧 尽管我们在日本进行了一次非常主要的行动 和一次非常成功的行动, 在我们从珍珠港损失了海军很大一部分(舰船) 这样一个巨大打击中得到恢复以后 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
The Japanese aim was to destroy the American invasion shipping in Leyte Gulf.[CN] 日本人的目标是在莱特湾摧毁美国入侵舰船 Pacific: February 1942-July 1945 (1974)
Sir, rebel ships are coming into our sector.[CN] 长管,叛军的舰船在朝我们的区域飞来 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
I obtained to pass for a breach between two escorts e to approach me of the column main of the naval convoy.[CN] 我又一次幸运地穿过了两艘护卫舰船之间的缺口 钻进了船队的左侧队列, Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)
3 of May. Four ship-escort they had left to supply.[CN] 5月3日 四艘护卫舰船离开去加油 Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)
Thanks to the radar of wave-shortnesss the escorts could now locate the U-boat in the surface.[CN] 利用短波雷达,护卫舰船现在能确定 一艘浮在海面上的U型潜艇的方位... Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top