ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

美国参议院

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -美国参议院-, *美国参议院*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国参议院[Měi guó cān yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] United States Senate [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is, uh, Senator Samuel S. Chapman of the United States Senate onboard the aircraft carrier Nimitz.[CN] 我是美国参议院参议员 塞缪尔. 查普曼 我现在尼米兹号航空母舰 The Final Countdown (1980)
- I do. - Please, sit.[CN] 650)}美国参议院四号会议室 Miss Sloane (2016)
If I fail in this endeavor I shall return and serve in the United States Senate.[CN] 如果我竞选失败,我将继续为美国参议院服务 The Good Shepherd (2006)
-I have a letter here, from Daniel Inouyes office of the United States Senat that says...[CN] 我这里有一封来自美国参议院Daniel Inouyes办公室的一封信, 它说。 。 。 America: Freedom to Fascism (2006)
A22yearold man , describedbyofficials asa vindictive socialoutcast, facesa federalcourt hearingoncharges stemmingfrom theattemptedassassination ofa USHouseRepresentative.[CN] described by officials 或将面临联邦法庭指控 {\fs12\1cH0048DD\i1}faces a federal court hearing on charges 罪名是对美国参议院议员 {\fs12\1cH0048DD\i1}stemming from the attempted assassination An Act of War (2015)
And he's sitting in my office in the U.S. Senate and he gets a phone call telling him that if he talked to me he'd die.[CN] 他正坐在我的美国参议院办公室 有人告诉他说只要他跟我泄漏 他就死定了 Kill the Messenger (2014)
Do I suspect the U.S. Senate hosts these conferences here so that we will lose our shirts?[CN] 我怀疑美国参议院是这里的会议的主宰 所以我们会输光光 The Coup (2002)
Does Rand Paul believe that a private business should be allowed to discriminate on the basis of race?[CN] Rand Paul是否认为私人企业 现任肯塔基州美国参议院议员 今年总统大选共和党候选人Ron Paul之子 拥有基于种族的歧视权利? The 112th Congress (2012)
- I know at least 2 members who have an interest in the US Senate, and promises were made.[CN] 我知道至少两个成员 对美国参议院有兴趣 并且作出承诺投票支持 Capitalism: A Love Story (2009)
Certain CIA operations have been divulged in the United States Senate.[CN] 从美国参议院已经泄露出中央情报局已经参与了 Certain CIA operations have been divulged in the United States Senate. Rain over Santiago (1975)
having been nominated by a president and confirmed by the United States senate overwhelmingly.[CN] 获提名 由总统和确认 美国参议院 绝大多数。 The Unknown Known (2013)
For instance, few of them knew there was actually a socialist in the United States Senate.[CN] 比如 很少人知道 美国参议院中还真有一个社会主义者 Capitalism: A Love Story (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top