ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

罢免

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罢免-, *罢免*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罢免[bà miǎn, ㄅㄚˋ ㄇㄧㄢˇ, / ] recall, #15,934 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His 20-hour Bill Gates deposition is already legendary.[CN] 他的20小时 Bill Gates罢免案 已经是传奇了 Recount (2008)
they'll impeach him by refusing to pay up.[CN] 他们会选择不交钱来对代表进行罢免 Once a Gangster (2010)
Once they accept the principle that senior civil servants can be removed for incompetence, that would be thin end of the wedge.[CN] 一旦树立起原则 Once they accept the principle that 资深公务员可以因失职被罢免 senior civil servants can be removed for incompetence, 这可是导火索 that would be thin end of the wedge. One of Us (1986)
He can be impeached?[CN] 可以罢免的吗? Once a Gangster (2010)
Bee, we got the deposed sur-prefect of Singalee... touching down in the forest outside Portland tonight.[CN] 毕... ...被罢免的主管... ...今晚在波兰外降落 Men in Black (1997)
But in 1953 the U.S. and Great Britain engineered a coup d'état that deposed Mosaddegh and installed Reza Pahlavi as shah.[CN] 但在1953年 美国和英国密谋了一场政变 罢免摩萨台 并安排礼萨・巴列维当上沙赫 Argo (2012)
Remember, I made you sheriff, and I can take it away just as easily.[CN] 记住 是我让你当上警长的 我也能轻而易举地罢免 The Thing You Love Most (2011)
I want to dismiss his duties[CN] 我想罢免他的职务 Cold War (2012)
Yes. We need the majority of equity partners to vote Bond out.[CN] 我们需要合伙人投多数票罢免Bond Real Deal (2011)
In Egypt he supports the removal of America's ally, Hosni Mubarak, but he won't support democracy protestors in Iran.[CN] 在埃及,他支持罢免 美国的盟友,穆巴拉克, 但他不会支持 民主示威者在伊朗。 2016: Obama's America (2012)
They should ban premieres. They should ban premieres.[CN] 他们应该罢免总理 Law of Desire (1987)
You are hereby dismissed from your office.[CN] 今天开始罢免你御史的官职 Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top