ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

罢了

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罢了-, *罢了*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罢了[bà le, ㄅㄚˋ ㄌㄜ˙, / ] a modal particle indicating (that's all, only, nothing much), #5,726 [Add to Longdo]
罢了[bà liǎo, ㄅㄚˋ ㄌㄧㄠˇ, / ] a modal particle indicating (don't mind it, ok), #5,726 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's just saying that, Max.[CN] 她不过是这样说罢了 The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D (2005)
They are practicing.[CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs17\bord0\shad0\b0}陈规旧俗罢了 {\fnMS Reference Sans Serif\fs13\bord0\shad0\b0}It is just one custom. Conversations with Other Women (2005)
Mistakes repeated endlessly.[CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs17\bord0\shad0\b0}但我们的过去只是些忧郁无聊的往事罢了 {\fnMS Reference Sans Serif\fs13\bord0\shad0\b0}But this is the sad, dull, real people kind. Conversations with Other Women (2005)
How much are you willing to give me... to keep Daniela?[CN] 你也看到了是一个什么样的女人, 在上帝面前不不定期是一个 脏东西罢了 你为什么还要给予她太多 How Much Do You Love Me? (2005)
Because you're not real. Both of you are just a dream.[CN] 因为你们不是真的 只不过是我的梦罢了 The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D (2005)
He's so brave. It's been just another day. Anyway, enough fun for now, okay?[CN] 例行公事罢了,搞定就好,拜 The Protector (2005)
It's just a reminder.[CN] 只是提醒一下罢了 Side Effects (2005)
Fuck your night! It reeks of the sewer![CN] 是的,我想了一整晚了, 我们只是互相满足罢了 How Much Do You Love Me? (2005)
I was uptown, you were on my way. It's just a favor.[CN] 我以前住在上城区,一切都在轨道上 这只不过是个小恩惠罢了 London (2005)
This is just some leaky barrel radiation toxic dump waste enviro-crap freak-beast accident that crawled out of the sewer, man.[CN] 只是几个被有毒放射性废料污染 变成怪物,从下水道爬过来罢了 Feast (2005)
-Oh, I showed her.[CN] -哦,我也演戏罢了 Trust the Man (2005)
- It's coincidence.[CN] - 这只不过是个巧合罢了 London (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top