ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

维奇

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -维奇-, *维奇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
维奇[Wéi qí, ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] Pope Vigilius (in office 537-555); phonetic -vich or -wich in Russian names, #57,155 [Add to Longdo]
彼得罗维奇[Bǐ dé luó wéi qí, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] Petrovich (name), #593,102 [Add to Longdo]
瓦西里耶维奇[Wǎ xī lǐ yē wéi qí, ㄨㄚˇ ㄒㄧ ㄌㄧˇ ㄧㄝ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 西 / 西] Vasilievich (name) [Add to Longdo]
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho [Add to Longdo]
莫霍洛维奇不连续面[Mò huò luò wéi qí bù lián xù miàn, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Mohorovichich discontinuity (lower boundary of the earth's lithosphere); abbr. to Moho 莫霍面 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- On the contrary, Dmitry Illarionovich![CN] 正相反,迪米特里・伊利亚诺维奇 Baltic Deputy (1937)
Mikhail Makarovich, I'm off![CN] 米哈伊尔・马卡洛维奇,我走了 Baltic Deputy (1937)
Congratulations on your birthday, Dimitij Illarionovich![CN] 祝贺您的生日,迪米特里・伊利亚诺维奇 Baltic Deputy (1937)
How's your book, Dimitrij Illarionovich?[CN] 您的书怎么样了,迪米特里・伊利亚诺维奇 Baltic Deputy (1937)
Mr. Rawitch, what you are, I wouldn't eat.[CN] 莱维奇先生 你是我不想吃的东西 To Be or Not to Be (1942)
- General Savitzky. - How do you do?[CN] 萨维奇将军你好? Ninotchka (1939)
Michael Zakharovich! Come quickly![CN] 米歇尔・扎哈洛维奇,快来。 Baltic Deputy (1937)
Tell Dimitrij Illarionovich - that I will have nothing to do with his book any more.[CN] 告诉迪米特里・伊利亚诺维奇 我不再和他的书有任何牵连 Baltic Deputy (1937)
And as always, Dmitry Illarionovich, on your birthday...[CN] 像往常一样,迪米特里・伊利亚诺维奇,在您的生日上 Baltic Deputy (1937)
Adjutant General of the forces.[CN] 赫维奇将军 Cavalcade (1933)
Dmitry Illarionovich, it's me, Bocharov! Can I? - And, Misha![CN] 迪米特里・伊利亚诺维奇,是我,可以进来吗? Baltic Deputy (1937)
I'm sure Dimitrij Illarionovich has written a remarkable book.[CN] 我确信迪米特里・伊利亚诺维奇写了一本卓越的书 Baltic Deputy (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top