ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

纠缠

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纠缠-, *纠缠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纠缠[jiū chán, ㄐㄧㄡ ㄔㄢˊ, / ] to worry; entangled in sth, #8,874 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't go pestering Grandma too much.[CN] 不要过分纠缠祖母 Quai des Orfèvres (1947)
If you believe you've got a conscience, it'll pester you to death.[CN] 要是你相信你有良心 你会被他纠缠到死 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Yeah, and the natives would hound and pester you to death.[CN] 对 那些当地人会纠缠你 烦死你 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
- I don't like to harp on the same point but what about Ditrich?[CN] -我不喜欢纠缠在同一个问题上... The Asphalt Jungle (1950)
You've pestered her ever since.[CN] 你老是纠缠 Moonrise (1948)
Them two is gonna tangle for certain, and when they do, it ain't gonna be pretty.[CN] 他们俩有得纠缠 好戏上场啰 Red River (1948)
But the chicken became obtrusive and relieved himself in a tin can.[CN] 公鸡则会风急火燎的 跟个食品罐头纠缠不清 The Punch Bowl (1944)
I just tangled with one of your chums.[CN] 被你的那些好友中的一个纠缠了一会儿 The Narrow Margin (1952)
There are worse things, Julie, than stringing with a pig like me.[CN] There are worse things, Julie, than stringing with a pig like me. 有些事比被我这样的小人纠缠上更痛苦 Strange Cargo (1940)
They'll torment you constantly.[CN] 它们会不停的纠缠着你 The Woman on the Beach (1947)
I object to counsel badgering the witness over this relatively minor point.[CN] 我反对辩方律师在这个小问题上过度地纠缠证人 Angel Face (1953)
# Oh, to be torn 'tweenst love and duty S'pposin'I lose my fair-hairbeauty[CN] 哦 在爱情和职责中纠缠着 假设失去了我的金发美人 High Noon (1952)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top