ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

紧急事件

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紧急事件-, *紧急事件*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧急事件[jǐn jí shì jiàn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] emergency [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
O/BNR, sir. NATO training flight.[CN] 紧急事件,长官 北约训练飞行 Thunderball (1965)
But missus, this is an emergency![CN] 但夫人 这是紧急事件 A Clockwork Orange (1971)
This is an emergency.[CN] 这是紧急事件. Earthquake (1974)
See that you do justice to it in future emergencies.[CN] 保证你会适当处理 未来的紧急事件 The Scarlet Empress (1934)
Of course, in addition to that, you've got 360 fractures on the gas main and all the other services went.[CN] (阿尔德曼·霍金森 考文垂战争紧急事件委员会主席) 当然,除了那个,你在煤气总管上还有360处破裂 而所有其他的公用设施也都坏了 Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
In those days, the business community regarded Roosevelt as, at a minimum, a major deputy of the devil, and Roosevelt was deeply suspicious of the businessmen, so that the people who were associated with the mobilising of the war[CN] 对我们来说,这是一件和战争 本身一样严重的紧急事件 在那个时候,商界将罗斯福视为, 至少,也是魔鬼的一个主要副手, 而罗斯福也深深地怀疑商人, On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
I'm sorry I'm late. I've had an urgent matter.[CN] 抱歉我来晚了 我有紧急事件 Blue Eyes of the Broken Doll (1974)
Hello, Lucky. This is most urgent.[CN] 你好 幸运号 紧急事件 The Guns of Navarone (1961)
Because we're going to have a little meeting in here with some of the regular residents, to discuss a matter of grave urgency, which hasjust cropped up.[CN] 因为我们要在这里开一个小的会议 和其他常规房客 讨论一宗严重的紧急事件 刚发生的意外 Separate Tables (1958)
- Suppose it's an emergency.[CN] -万一有紧急事件怎么办? Some Like It Hot (1959)
D.A.'s gotta see it, Mac.[CN] 紧急事件 The Whole Town's Talking (1935)
It's a matter of gravest urgency.[CN] 这是一次严重的紧急事件. Earthquake (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top