ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

第二次

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -第二次-, *第二次*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第二次[dì èr cì, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄘˋ, ] the second time; second; number two, #3,296 [Add to Longdo]
第二次世界大战[dì èr cì shì jiè dà zhàn, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄘˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, / ] World War 2 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
第二次[だいにじ, dainiji] (n) the second ... [Add to Longdo]
第二次産業[だいにじさんぎょう, dainijisangyou] (n) secondary industry [Add to Longdo]
第二次上海事変[だいにじしゃんはいじへん, dainijishanhaijihen] (n) Battle of Shanghai (1937) [Add to Longdo]
第二次世界大戦(P);第2次世界大戦[だいにじせかいたいせん, dainijisekaitaisen] (n) World War II; (P) [Add to Longdo]
第二次性徴[だいにじせいちょう, dainijiseichou] (n) secondary sex characteristic [Add to Longdo]
第二次大戦[だいにじたいせん, dainijitaisen] (n) Second World War; WWII [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Gerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.ゲアハルト・シュレーダーは第二次世界大戦を経験していない初のドイツ首相です。
This book only goes down to World War II.この本は第二次大戦までしか扱っていない。
That proved to be no more than an expression of optimism when World War II began.しかしこの期待は第二次世界大戦が始まったとき、単なる楽観主義の表明に過ぎなかったことが明らかとなった。
That country remained neutral throughout World War II.その国は第二次世界大戦中は中立を保っていた。
A lot of people were killed in World War II.たくさんの人が第二次世界大戦で戦死した。
Germany was allied with Italy in World War II.ドイツとイタリアは第二次世界大戦中、同盟国であった。
We were taught that World War II broke out in 1939.我々は第二次大戦が1939年に起こったと教えられた。
My grandfather was killed in World War II.私の祖父は第二次世界対戦で戦死しました。
I am writing a thesis about international disputes after World War II.私は第二次世界大戦後の国際紛争についての論文を書いています。
Must the woman always play the secondary role?女性は常に第二次的な役割をはたさなけらばならないのか。
World War II came to an end in the 20th year of the Showa era.昭和20年に第二次世界大戦は終わった。
Many soldiers were killed in World War II.多くの兵士が第二次世界大戦で亡くなった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My family used to run a dry Goods store for the second World war.[JA] 私の家族は第二次大戦の間は ズーザンで乾物屋をしていた Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Care to talk to the pupils before the second bell?[CN] 介意在第二次响铃前 和学生们说几句吗? The Bells of St. Mary's (1945)
Yes, here I am.[CN] 不,第二次 第三次 The Punch Bowl (1944)
Broken arm. Second this year."[CN] 「手臂摔斷了,這是今年的第二次 The Uninvited (1944)
So annoying.[CN] 真烦人 今天第二次了 So annoying. This Gun for Hire (1942)
My father fought in Vietnam, my grandpa World War II.[JA] 父がベトナムに 祖父は第二次大戦に We Can't Win (2010)
Wait for the next shot, then go hard before they can reload.[CN] - 等候第二次枪击, 在他们还未再装炮之前猛跑 For Whom the Bell Tolls (1943)
That's the second time I've been asked that question tonight. Have a Tootsie Roll.[CN] 这是我今晚第二次被问到这个问题, 吃块棒棒糖吧 I Wake Up Screaming (1941)
In World War II, the Germans had an artillery piece, it's the biggest in the world, called the Gustav Gun, and it weighed a thousand tons.[JA] 第二次大戦― ドイツ軍には 世界最大の大砲があった グスタフ砲だ 重量1,000トンの怪物だ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
On this day... we reach back to hallowed antiquity... to bring you a re-creation of the second fall... of mighty Carthage![JA] 本日は- 栄えある過去に戻って- 第二次ポエニ戦争の- Gladiator (2000)
A 1000 lb bomb. English drop in World War II.[JA] 千ポンド爆弾 イギリスが第二次世界大戦 の時に落とした Rambo (2008)
World War ll of course.[JA] 第二次世界大戦よ Enter Nowhere (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top