ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

矩阵

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -矩阵-, *矩阵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矩阵[jǔ zhèn, ㄐㄩˇ ㄓㄣˋ, / ] array; matrix (math.), #16,555 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are the results of our growth matrix program on Andromeda.[CN] 这些是安卓美达成长矩阵的成果 The Andromeda Strain (2008)
Trix are for kids, right?[CN] 矩阵是对孩子,对不对? Slums of Beverly Hills (1998)
Hydrating protein matrix.[CN] 水合蛋白矩阵 Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
If my memory engrams are successfully integrated into his positronic matrix,[CN] 如我的记忆跟其阳电子矩阵连接 Star Trek: Nemesis (2002)
Because I know about the Matrix.[CN] 因为我知道原能矩阵 Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Paranoids, matrix blaster, vice squad-- a whole slew of 'em.[CN] "妄想者", "矩阵爆破工",一系列 TRON (1982)
Morpheus, what is the matrix?[CN] 睡眠,是什么 矩阵 Hal and Hillary (2002)
We are in the matrix.[CN] 我们是在矩阵 Hell Week (2001)
From the form of this matrix, we can see...?[CN] 从这个矩阵的组成来说 我们能看出... ? Spider-Man 3 (2007)
So they came up with this idea to hook her up with these producers called The Matrix.[CN] 所以他们想出这个点子 替她引荐矩阵制作团队 Katy Perry: Part of Me (2012)
KITT's current capabilities go far beyond the original prototype you saw.[CN] 它的芯片矩阵更让人惊叹 Knight Fever (2008)
Look, this place barely showed up on my threat matrix.[CN] 这个地方甚至没出现在我的危险矩阵 Take Out (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top