ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

着味

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -着味-, *着味*
Japanese-English: EDICT Dictionary
着味[ちゃくみ, chakumi] (n) seasoning (esp. in food industry with additives); flavoring [Add to Longdo]
着味[ちゃくみえき, chakumieki] (n) seasoning solution; flavoring solution [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I get nauseous by the sight of food.[CN] 看食物 闻着味儿就想吐 Han Gong-ju (2013)
But it doesn't smell that bad.[CN] 闻着味道倒是挺不错 Moss (2010)
Yes, I can smell him from here.[CN] - 老远就闻着味 The Expendables (2010)
That's all I ask from God.[CN] 闻着味儿就满足了 Barbecue (2017)
- Yeah, let's go follow the smell.[CN] - 好啊,跟着味道走 House of Wax (2005)
Oh, of course not, she was just sniffing around your goods because she was hunting for truffles.[CN] 是啊 你没有 她一路寻着味道找上你的 The Egg Salad Equivalency (2013)
And I, uh, followed it to the library, and... that's when I called it in.[CN] 我随着味道来到图书室 见到... 于是报警了 Red Lacquer Nail Polish (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top