ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

监禁

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -监禁-, *监禁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监禁[jiān jìn, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] to imprison; to jail; to take into custody, #16,673 [Add to Longdo]
终身监禁[zhōng shēn jiān jìn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] life sentence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And notoriety and this sensational publicity... and I'd said, "Your Honor, I'm willing to enter a plea of 'guilty'... and let you sentence them to life in imprisonment"... do you suppose the State's Attorneys would raise their voices in protest?[CN] 这么声名远扬, 耸人听闻... 我会说,"法官大人, 我恳求判有罪"... 判他们终生监禁... Compulsion (1959)
For the crime of murder, to be confined in the penitentiary at Joliet... for the term of your natural life.[CN] 对于谋杀罪行, 收入朱勒特监狱... 终生监禁 Compulsion (1959)
You don't seem to realize you face a possible life sentence.[CN] 你看来没意识到你面临的可能是终身监禁 Peyton Place (1957)
Like being in solitary, only it moves.[CN] 就像是单独监禁,只不过这在移动 Pocketful of Miracles (1961)
life imprisonment.[CN] 终身监禁 A Blueprint for Murder (1953)
Life imprisonment.[CN] 终身监禁 Casanova 70 (1965)
The Tsar's in prison.[CN] 沙皇被监禁 Doctor Zhivago (1965)
This violation is punishable by fine and or imprisonment.[CN] 违反这项法规的刑罚可以是罚金 也可以是监禁 Inherit the Wind (1960)
I'm asking this court to shut them into a prison for life.[CN] 我在请求这个法庭 将他们终生监禁 Compulsion (1959)
And this time, for life![CN] 这次肯定是终生监禁 Cape Fear (1962)
Isn't a lifetime behind prison bars enough for this mad act?[CN] 终身监禁不足以 赎罪吗? Compulsion (1959)
But even prison bars cannot change their love or halt the marriage.[CN] 但是监禁都不能改变他们的爱情 和阻止他们结婚的决心 Angel Face (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top