ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痉-, *痉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[痉, jìng, ㄐㄧㄥˋ] convulsions, fits
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 3,430

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng luán, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ, / ] spasm; convulsion, #14,486 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] spasm, #26,277 [Add to Longdo]
[rè jìng luán, ㄖㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ, / ] heat cramps, #284,773 [Add to Longdo]
气管[qì guǎn jìng luán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ, / ] breathing convulsions (as in asthma); tracheospasm [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, that. It was his heart. He had a seizure.[CN] 噢 他的心脏 他 The Trouble with Harry (1955)
It's the celibacy of the saddle. I had muscle spasms all night.[CN] 这是马鞍的独身生活 我整夜肌肉 Little Big Man (1970)
(translator) 1930 was the time when Japan entered what might be called her convulsive period of history.[CN] 1930年正是日本进入可能被称为 她历史上的挛期的时候 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
A high-school kid in short pants that had a twitch?[CN] 一个穿短裤 孪的高校生 The French Connection (1971)
He's on the train, he has convulsions. Stop it![CN] 他在火车上 他在挛 让它停车! A Girl in Australia (1971)
Instead, he's a poor wretch, and he even suffered convulsions twice.[CN] 然而他是穷光蛋 他甚至两次挛发作 A Girl in Australia (1971)
It's not coquetry, but a nervous tic that shows when she feels insecure.[CN] 不是调情 而是神经质的挛 显示她没有安全感 Lehrmädchen-Report (1972)
- Take your anti-convulsions.[CN] -你的挛药 Shock Corridor (1963)
- A seizure![CN] - The Trouble with Harry (1955)
The doctors said that you're not well, that you have convulsions.[CN] 医生们说你身体不好 你有 A Girl in Australia (1971)
My sister says i have heart spasms.[CN] 我姐姐说我有心脏挛。 Nazarin (1959)
Turn him loose and the enemy will twitch itself to death.[CN] 放他出阵敌人就会自行挛而死 Bye Bye Birdie (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top