ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

用心

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -用心-, *用心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] motive; intention; diligently; attentively, #5,234 [Add to Longdo]
别有用心[bié yǒu yòng xīn, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, / ] to have an ulterior motive; a hidden agenda, #25,456 [Add to Longdo]
良苦用心[liáng kǔ yòng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄎㄨˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] (set phrase) cudgel one's brain, have really given a lot of thought to the matter, #41,882 [Add to Longdo]
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, / ] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
用心[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
用心(P);要心[ようじん, youjin] (n,vs) care; precaution; guarding; caution; (P) [Add to Longdo]
用心して[ようじんして, youjinshite] (exp) on one's guard [Add to Longdo]
用心するにこしたことはない;用心するに越したことはない[ようじんするにこしたことはない, youjinsurunikoshitakotohanai] (exp) better safe than sorry; one should err on the side of caution [Add to Longdo]
用心するに如くはない[ようじんするにしくはない, youjinsurunishikuhanai] (n) Caution is the best policy [Add to Longdo]
用心に越した事は無い[ようじんにこしたことはない, youjinnikoshitakotohanai] (exp) (id) You cannot be too careful [Add to Longdo]
用心堅固[ようじんけんご, youjinkengo] (n,adj-na) very cautious (watchful, vigilant); taking every possible precaution [Add to Longdo]
用心深い[ようじんぶかい, youjinbukai] (adj-i) wary; watchful; (P) [Add to Longdo]
用心[ようじんぼう, youjinbou] (n) (1) bodyguard; bouncer; guard; (2) bar (e.g. on a door); bolt; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Be on your guard against her.あなたは彼女には用心しなさい。
Watch out for that man.あの男に用心しなさい。
You must guard against catching cold.かぜをひかないよう用心しなければなりません。
Beware of pick-pockets here.ここでは、すりに御用心ください。
Watch out for thieves around here.ここでは盗賊にご用心
Be on your guard against pickpockets.スリに御用心
Look out for pickpockets.スリにご用心
Be on your guard against pickpockets.スリに用心してください。
Look out for pickpockets.スリに用心しなさい。
Look out for pickpockets.すりに用心せよ。
Above all, beware of pickpockets.とりわけスリに御用心
At last they began to count down cautiously.ついに彼らは用心しながら秒読みを開始した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to feel it, see it, this job! And I'm terrified ![CN] 我用心感受这份工作让我很震惊 Europe '51 (1952)
Hear what I say and be on your guard![JA] わしの言う事をよく聞け 用心せよ! Siegfried (1980)
I didn't know what to expect. A cricket can't be too careful, you know.[JA] コオロギは用心深いのです Pinocchio (1940)
We must be cautious.[JA] 用心しろよ Star Wars: A New Hope (1977)
You ought to be more careful.[JA] ご用心 Chinatown (1974)
You must believe in each other and love one another.[CN] 你们必须互相信任 用心去爱对方 Late Spring (1949)
By means of psychology.[CN] 用心理学. The Great Dictator (1940)
You picked the men who were to go with you very carefully, Moll.[CN] You picked the men who were to go with you very carefully, Moll. 你挑选伙伴很用心,莫尔 Strange Cargo (1940)
Sure. I used to be head bouncer here back in the '70s.[JA] 私は70年代にここの用心棒をしてたんだ The Blues Brothers (1980)
Careful now, Figaro.[JA] 用心しろ Pinocchio (1940)
You'd better take this with you.[JA] 用心にこれを The Manster (1959)
Sooner or later, we've got to work at it.[CN] 迟早我们都必须用心经营 All About Eve (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top