ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

玉石

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -玉石-, *玉石*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玉石[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, ] precious stones; jade and stone, #20,919 [Add to Longdo]
鼎铛玉石[dǐng chēng yù shí, ㄉㄧㄥˇ ㄔㄥ ㄩˋ ㄕˊ, / ] lit. to use a sacred tripod as cooking pot and jade as ordinary stone (成语 saw); fig. a waste of precious material; casting pearls before swine, #800,926 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉石[たまいし, tamaishi] (n) gems and stones; wheat and tares [Add to Longdo]
玉石[たまいし, tamaishi] (n) pebble; round stone; boulder [Add to Longdo]
玉石混淆;玉石混交[ぎょくせきこんこう, gyokusekikonkou] (exp) mixture of the good and bad; jumble of wheat and tares [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The boss said this group is a real mixed bag. I wonder if he places me with the wheat or the chaff.ボスには玉石混交のグループとは言われたけれど、俺は玉かな、それとも石なのかな。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kim Alexeevich, how beautiful the legendary, white-stoned Rus is![CN] 基姆・阿列克谢耶维奇,瞧这多么美丽啊! 玉石般洁白的罗斯, Tema (1979)
He can be shot. He can crash and burn. He can explode.[CN] 他会被枪击 他会玉石俱焚 他会爆炸 Death Race: Inferno (2013)
They stumble and fall.[CN] 爆炸 玉石俱焚 Evita (1996)
I think the fire pretty much took care of everything.[CN] 我想这场火是玉石俱焚了 Office Space (1999)
The man was about to lose everything.[CN] 所以来个玉石具焚 毁掉每个人的电脑 The Ides of Metropolis (1994)
"W hen the dragon pearl moves. Annihilation ensues"[CN] 「龙珠移位,玉石俱焚」 The Myth (2005)
They haven't a chance![CN] 爆炸 玉石俱焚 他们没机会了 Evita (1996)
Zeus, they wrapped a boulder in his swaddling clothes, then watched as his father choked on it.[JA] ゼウスだ 彼らは玉石を産着に包んだ それから彼の父が それで窒息したのを見てた Dead Reckoning (2013)
I took an oath to die with Omei.[CN] 我就已经发誓- 要与峨嵋玉石俱焚! Love for All Seasons (2003)
I took an oath to die together with Omei.[CN] 我就已经发誓- 要与峨嵋玉石俱焚! Love for All Seasons (2003)
"...the upper boulders in the sun..."[JA] 太陽の中の玉石 I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
I also have some stones for you, and a key to wear around your neck.[CN] 我还有些玉石给你 和钥匙让你挂在颈上 The Red Violin (1998)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
玉石[ぎょくせき, gyokuseki] Spreu_und_Weizen, Gut_und_Schlecht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top