ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

灾难性

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -灾难性-, *灾难性*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灾难性[zāi nàn xìng, ㄗㄞ ㄋㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] catastrophic, #31,016 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Armies never learn from other armies, they have to learn by themselves, and a lot of the tactics that we used disastrously at Kassarine were those that the British army had used equally disastrously two years before in the western desert, then discarded.[CN] 军队从来不从其他军队那里 吸取教训, 他们不得不自己学会, 我们在凯塞林(隘口)灾难性地使用的许多战术 就是英军两年前在西部沙漠同样 灾难性地使用, 然后摈弃的那些(战术) Tough Old Gut: Italy - November 1942-June 1944 (1974)
The attack failed disastrously.[CN] 进攻灾难性地失败了 Tough Old Gut: Italy - November 1942-June 1944 (1974)
Do your best to forbid any idle gossip about this whole wretched business.[CN] 你最好禁止学生谈论 这次灾难性的悲剧 Picnic at Hanging Rock (1975)
But despite the courage of the Allied pilots, the result was disastrous.[CN] 尽管盟军飞机员勇气可嘉, 结果却是灾难性 France Falls: May-June 1940 (1973)
Japan had no mineral resources of her own, unemployment was high, and crop failures brought disastrous famines in rural areas.[CN] 日本本身矿产资源匮乏 失业率很高, 而粮食歉收给农村地区带来灾难性的饥荒 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
The first daylight raids were disastrous.[CN] 第一次日间轰炸是灾难性 Whirlwind: Bombing Germany - September 1939-April 1944 (1974)
Yes! With the usual disastrous results![CN] 是的,还是灾难性的结果! Night and the City (1950)
I can describe to you in some detail what took place in this school on that fateful night.[CN] 我可以详细地向你描述 在那个灾难性的夜晚 这个学校所发生的事情 The Adventures of Sherlock Holmes (1984)
Your last reviews were disastrous[CN] 你上次得到的评论是灾难性 And the Ship Sails On (1983)
These have been a disastrous two months.[CN] 这两个月充满灾难性 That Obscure Object of Desire (1977)
Then it would have been a disastrous result.[CN] 那么这就将会是一个灾难性的后果 Whirlwind: Bombing Germany - September 1939-April 1944 (1974)
It was a disastrous visit for Soviet-German relations.[CN] 对苏德关系来说, 这是次灾难性的访问 Barbarossa: June-December 1941 (1973)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top