ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

深圳

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -深圳-, *深圳*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深圳[Shēn zhèn, ㄕㄣ ㄓㄣˋ, ] Shenzhen subprovincial city in Guangdong, special economic zone close to Hong Kong, #1,318 [Add to Longdo]
深圳[Shēn zhèn shì, ㄕㄣ ㄓㄣˋ ㄕˋ, ] Shenzhen subprovincial city in Guangdong, special economic zone close to Hong Kong, #6,251 [Add to Longdo]
深圳[Shēn zhèn hé, ㄕㄣ ㄓㄣˋ ㄏㄜˊ, ] Sham Chun River, #80,637 [Add to Longdo]
深圳健力宝[shēn zhèn jiàn lì bǎo, ㄕㄣ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄅㄠˇ, / ] Shenzhen Jianlibao (soccer team) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Superintendent Chueng, we've traced the call from Shenzhen.[CN] 张SIR,深圳的电话查到了 Crime Story (1993)
Get me the Shenzhen public Security Bureau.[CN] 给我接深圳公安局 Crime Story (1993)
Sit down.[CN] 到深圳去拿鸟 是吗? Hard Boiled (1992)
I traced the first call to Shenzhen.[CN] 查到第一个电话是由深圳打进来的 Crime Story (1993)
Superintendent, we have the Shenzhen Public Security Bureau on the phone.[CN] 张SIR,深圳公安局接通了 Crime Story (1993)
Tasty tasty very tasty, clean clean very clean.[CN] 去深圳弄掉它 美味美味好美味 清洁清洁好清洁 The Fun, the Luck & the Tycoon (1990)
To Shenzhen,3006728[CN] 匯深圳3006728 Samsara (1988)
She went to Shenzhen, will return tomorrow[CN] 聽說去了深圳吃野味,明晚才回來 Qiu ai ye jing hun (1989)
Even if you were arrested and sent back I'll buy you a house in Shenzhen[CN] 就算你给人逮回去 我也会在深圳给你买层楼 Hong Kong, Hong Kong (1983)
Are you planning to fool me as you did in Shenzhen?[CN] 是不是他媽和上次深圳一樣拿我開涮 Samsara (1988)
He won't have come back even our cars reach Shenzhen.[CN] 车去到深圳,他都还没回来啦 Fight Back to School (1991)
There's really no need to do that. We're going to Shenzhen[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}真的不用送了 ,到深圳 Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top