ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

浮く

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浮く-, *浮く*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
浮く[うく, uku] Thai: ลอย English: to float

Japanese-English: EDICT Dictionary
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We learned that oil floats on water.私たちは、油が水に浮くことを習った。
One quality of oil is that it floats on water.石油の特質の一つは水に浮くということである。
He can't even float let alone swim.彼は浮くことさえできない。まして泳げない。
Wood floats, but iron sinks.木は浮くが鉄は沈む。
Wood floats in water.木は水に浮く
Oil will float on water.油は水に浮く性質がある。
#B: 彼(かれ) は 酒 に 浮く{うき} 身をやつす[01]{身をやつしている}~

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thumbing rides may save your busfare, but it's dangerous.[JA] ヒッチハイクで バス代は浮くが 危険を伴う Detour (1945)
Mind who you're sweet-taking.[JA] 歯の浮くような事 言いやがって The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It's a veritable flouting palace in the sky complete with doggy baths and mechanical canine walker.[JA] それは、空に浮く宮殿 犬用の浴室と犬歩行器も完備 Up (2009)
- Can you levitate?[JA] 宙に浮く The First Taste (2008)
It's most likely due to small floating blood clots in the vessels around the eyes,demonstrating a C.V.I.[JA] 目のまわりの血管に小さな凝血が浮くために 目というより脳の問題によって Bloodshot (2009)
You will be one of them if you don't move now.[JA] でも ここにいても どうせ いずれ この水に浮くのよ Haze (2005)
Dude, remember that time we got really stoned and started throwing shit off that bridge to see if it would float?[JA] 覚えてないか? タイヤが浮くかどうか━ 橋から投げたのを Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
Thought I'd float a bit because of the hinoki cypress wood...[JA] はい 檜で出来ているので 少しは浮くと思ったんですが Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
The saving on school fees alone is like five trips back here a year.[JA] 学費が浮く分で 年に5回は帰れるよ The Boys Are Back (2009)
Wood floats. This will work.[JA] 木は浮く これはできそうだな。 The Message (2007)
We would like another volunteer for the great levitation trick.[JA] 空中に浮くマジックを 手伝ってくれる人は? It's Magic, Charlie Brown (1981)
'They'd got it from Carole Lombard. It was too soft for her.[JA] フカフカして 体が浮くようだ Farewell, My Lovely (1975)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
浮く[うく, uku] schwimmen, auftauchen, wieder_flottwerden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top