ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -氛-, *氛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氛, fēn, ㄈㄣ] air; atmosphere
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] air,  Rank: 2,009

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēn, ㄈㄣ, ] miasma; vapor, #23,189 [Add to Longdo]
[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, / ] atmosphere; mood, #2,974 [Add to Longdo]
[fēn wéi, ㄈㄣ ㄨㄟˊ, / ] ambience; atmosphere, #4,357 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But as the minutes passed and more obstacles to her plan popped into in my head the air got blue.[CN] 但随着时间流逝... ...阻止她计划的想法在我脑中更加强烈... ...围变的焦躁 Detour (1945)
What's going on here? Stormy weather?[CN] 这儿怎么了 气有点沉重啊 The Blue Angel (1930)
The atmosphere has always interested me. Now it fascinates me.[CN] 这儿的有趣气吸引着我 Gilda (1946)
- Getting rather dull around here.[CN] 气有点无聊呢 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
It was so beautiful in your house.[CN] - 你的房子是如此有气 For Whom the Bell Tolls (1943)
It does really, sir. I don't like to be so fussy...[CN] 我喜欢恐怖气... Foreign Correspondent (1940)
I wasn't teasing him. I just hate this stuffy atmosphere.[CN] 我不是要逗他 我只是不喜欢这里的气 Shadow of a Doubt (1943)
This is perfectly electrifying. You must come and stay with us, and we'll warm this up.[CN] 真让人激动,你一定要和我们在一起 我们会把气都活跃起来 The Palm Beach Story (1942)
I don't want to be sent into that foreign atmosphere again.[CN] 我不想让自己再次去 接触外国的气 Ninotchka (1939)
I hope Mr. Condomine got all the atmosphere he wanted for his book.[CN] 我希望康德明先生感受到了 他想写进书里的那种 Blithe Spirit (1945)
Better tell her to hurry up. It's getting to be a strain.[CN] 最好让她赶快 气越发尴尬了 Design for Living (1933)
Quite an atmosphere.[CN] 围不错 Monsieur Verdoux (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top