ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

毘盧遮那

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -毘盧遮那-, *毘盧遮那*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 毘盧遮那 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *毘盧遮那*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
毘盧遮那成仏神変加持経[だいびるしゃなきょうじょうぶつしんぺんかじきょう, daibirushanakyoujoubutsushinpenkajikyou] (n) (obsc) Mahavairocana Sutra [Add to Longdo]
毘盧遮那[びるしゃな, birushana] (n) {Buddh} Vairocana (Buddha who symbolizes the entirety of the phenomenological world) [Add to Longdo]
毘盧遮那仏;毘盧舎那仏;毘廬遮那仏(iK)[びるしゃなぶつ, birushanabutsu] (n) Vairocana-Buddha [Add to Longdo]
摩訶毘盧遮那[まかびるしゃな, makabirushana] (n) {Buddh} Mahavairocana (Buddha who symbolizes the entirety of the phenomenological world) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top