ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歇洛克・福尔摩斯

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歇洛克・福尔摩斯-, *歇洛克・福尔摩斯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歇洛克・福尔摩斯[Xiē luò kè, ㄒㄧㄝ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ· Fu2 er3 mo2 si1, / ] Sherlock Holmes [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are Mr. Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson.[CN] 他们是歇洛克・福尔摩斯先生 和他的朋友华生医生 The Resident Patient (1985)
My name is Sherlock Holmes.[CN] 我是歇洛克・福尔摩斯 The Blue Carbuncle (1984)
You're a regular Sherlock Holmes.[CN] 你真是个合格的歇洛克・福尔摩斯 Voice of a Murderer (2007)
In spite of the efforts of Sherlock Holmes the three murderers of Blessington eluded the police and fled the country aboard a ship bound for Portugal.[CN] 尽管歇洛克・福尔摩斯 付出了这么多努力 三个谋杀了布莱辛顿的凶手 还是躲开了警察 The Resident Patient (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top