ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

查抄

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -查抄-, *查抄*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, ] take inventory of and confiscate a criminal's possessions, #53,588 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That leads to a run on the banks, collapse of the ruble, default on debts.[CN] 我们担心会发生更多杀戮 更多公司被查抄 Chapter 41 (2016)
- That's no...[CN] 你继续这么杀害受瞩目的商人 查抄他们的财产 Chapter 41 (2016)
What about the 87 hours of footage we confiscated off your laptop?[CN] 那我们从你电脑里查抄到的 87个小时录像怎么说? Pilot (2014)
I have been hunting for any bank accounts Amador may have used over the past few months on the computer we confiscated at the Go club.[CN] 我在从围棋馆查抄来的电脑上检查了 过去几个月来阿玛多的可能用过的银行账号 Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2004)
They confiscated my posters at the university.[CN] 他们在大学里 查抄了我的海报 They confiscated my posters at the university. Colonia (2015)
Stop working. It's a CBl raid.[CN] - 中央調查局查抄 Special 26 (2013)
All their property will be confiscated and deposited in the national reserve[CN] 发配岭南,查抄其家产 籍没入库 The Banquet (2006)
Cops raided my crib, cabron.[CN] 警察突然查抄我的剿 Streets of Blood (2009)
Igor Milkin is worse than a traitor. He's an American puppet.[CN] 我可以把你的叛徒送回去 但你不能再 查抄公司 把人变没了 Chapter 41 (2016)
Come on. This is a CBl raid.[CN] 聽好了 這是中央調查局查抄 Special 26 (2013)
Fucking cops raiding my clubs for days now.[CN] 狗日的警察 查抄我的俱乐部好几天了 6 Bullets (2012)
- The customs guy, the customs![CN] 海关 老兄 是海关 100公斤 他们查抄了100公斤 A Prophet (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top