ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

某种

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -某种-, *某种*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
某种[mǒu zhǒng, ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] some kind (of), #3,380 [Add to Longdo]
某种程度上[zài mǒu zhǒng chéng dù shàng, ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˇ ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ ㄕㄤˋ, / ] to a certain extent [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mean, it may carry a disease?[CN] 你是说,它会携带某种病菌? The Lodger (1944)
Well, in a way, yes, but he isn't a reporter.[CN] 某种程度上来说是的,但不是记者 I Wake Up Screaming (1941)
I knew that this important friend of dimitrios had secured his release for a purpose.[CN] 我知道这个重要的朋友 是为了某种目的而帮他 The Mask of Dimitrios (1944)
What could be simpler than a tree? And yet when I paint one, I make everyone ill at ease.[CN] 因为有人或者有某种东西 藏在树后面 Port of Shadows (1938)
I've just been given a drug... drug of some sort.[CN] 他们给我服了某种 Foreign Correspondent (1940)
A disease?[CN] 某种疾病? Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2003)
It was a little act, kind of....[CN] 我是一个小角色 某种.... The Awful Truth (1937)
I suppose when a man has something once, always something remains.[CN] 我猜一个人有了某种本性,本性不会改 For Whom the Bell Tolls (1943)
That means they pay double on certain accidents.[CN] 他们在某种情况下会付双倍 Double Indemnity (1944)
Piece of paper with some kind of arithmetic on it.[CN] 一张纸 上面有某种算术 Piece of paper with some kind of arithmetic on it. This Gun for Hire (1942)
In a way, these dreadful Jack the Ripper murders are a godsend.[CN] 从某种程度上来说 这些可怕的开膛手杰克也是冥冥之中的安排 The Lodger (1944)
In a way, you're just like i am.[CN] 在某种程度上,你就像我 Saratoga Trunk (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top