ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

杰弗瑞

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -杰弗瑞-, *杰弗瑞*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But my boss old J.B. Jeffries, he's got a fine swimming pool right here in town.[CN] 但是,我老板 老吉米杰弗瑞,他在镇里有个很好的游泳池 A Face in the Crowd (1957)
Jeff[CN] 杰弗瑞 Beverly Hills Cop II (1987)
Listen, this is my... My uncle, Mr. Jeffries, who owns our radio station.[CN] 听着,这是我的,叔叔, 杰弗瑞先生 他拥有我们的广播电台 A Face in the Crowd (1957)
Oh, Miss Jeffries.[CN] 哦,是杰弗瑞小姐 A Face in the Crowd (1957)
Jeffries' big day.[CN] 杰弗瑞的重要日子 A Face in the Crowd (1957)
I'm sorry, Miss Jeffries, but they're just an ornery bunch.[CN] 很抱歉,杰弗瑞小姐 但是他们就是一群下贱钟 A Face in the Crowd (1957)
- How do you do?[CN] 杰弗瑞小姐 你好 A Face in the Crowd (1957)
- Miss Jeffries would like to speak with him. - Hey, wake up![CN] .杰弗瑞小姐想和他说几句话 喂,醒醒 A Face in the Crowd (1957)
Would you let me do that, Uncle J.B.?[CN] .你要做那个吗,杰弗瑞叔叔? A Face in the Crowd (1957)
So, Miss Jeffries, the jail of Tomahawk County is at your disposal.[CN] 那么,杰弗瑞小姐, tomahawk镇监狱就归你了 A Face in the Crowd (1957)
- Number please, Mr. Jeffries.[CN] -电话号码多少,杰弗瑞先生 A Face in the Crowd (1957)
This is Marcia Jeffries, looking for more faces in the crowd.[CN] 这里是玛莎. 杰弗瑞, 在人海中寻找更多的面孔 A Face in the Crowd (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top