ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

最低限度

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -最低限度-, *最低限度*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最低限度[zuì dī xiàn dù, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, ] minimum [Add to Longdo]
最低限度理论[zuì dī xiàn dù lǐ lùn, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] minimalist theory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最低限度[さいていげんど, saiteigendo] (n) minimum limit; the lowest degree (possible, allowable, etc.) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone who needed to.[JA] 必要最低限度の要員は Gerontion (2013)
Bottom line is we're not putting anyone aboard this Machine unless there is some sort of minimal protection.[CN] 最基本的原则是... ...任何人都不能进入机器里面... ...除非存在某种最低限度的保护措施 Contact (1997)
Minimally, we're talking about... a ten-point differential in shares.[CN] 我们讨论收视率最低限度的 差额大概也有10个百分点 Network (1976)
Three weeks is about my question-popping minimum.[CN] 三个星期是最低限度的试探期 Four Weddings and a Funeral (1994)
Now if you feel that the bare minimum is enough, then, OK... but some people choose to wear more... and we encourage that, OK?[CN] 如果你觉得最低限度就够了, 那也没关系... 但有人选择了多戴... 我们鼓励这样做,明白吗? Office Space (1999)
Am I a crazy person because I still expect people to be if not lovely at least civil in this terrible business?[JA] 僕 どうかしてる? 最低限度の礼節を求めるのは 容赦ない業界でもね Pilot (2012)
And, uh, I try and keep the number of friends who, like, lie and cheat to me to a minimum.[CN] 还有 嗯 我试试 并保持数 朋友一样 撒谎和欺骗我到最低限度 She's the One (1996)
She's fine with minimal finances as long as she can have a normal life.[JA] 向こうは 最低限度 お金あって 普通に生活できればいい Case of the Meat (2016)
- At best prison.[CN] -最低限度要坐牢 Vidocq (2001)
I'd try at least ten, fifteen restaurants,[CN] 最低限度就嘗試十家八家 Always on My Mind (1993)
The shole spectrum of air strikes is the minumum response the Joint Chiefs will accept[CN] 参联会的最低限度就是空袭 Thirteen Days (2000)
Being iron, because of the altitude and because of the lake being freshwater, the corrosion is absolutely minimal, so it's in really good condition.[CN] 腐蚀绝对是最低限度的, 因此这条船现在的情况很好。 为了把这些驼上来的所有骡子, Full Circle with Michael Palin (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top