ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

教宗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -教宗-, *教宗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教宗[jiào zōng, ㄐㄧㄠˋ ㄗㄨㄥ, ] the pope; also called 教皇 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you'll have the shortest executive career... since that pope that got poisoned.[CN] 你这个总裁做得 比那个被毒死的教宗还短命 Wall Street (1987)
So you go to the pope and you tell him if his archbishop puts one foot in England, I'll cut his head off![CN] 你去告诉教宗... ...若他的主教敢踏上英国一步 我就砍下他的头! Robin and Marian (1976)
I was playing games when he was playing music for kings and emperors.[CN] 我在玩游戏的时候 他就在帮帝王,国王 罗马的教宗演奏 Amadeus (1984)
He was an ancestor before becoming a pope.[CN] 在他成为教宗之前就已结婚. Darling (1965)
You have all met Sister Clarissa... who is in charge of our physical education program... and teaches religion.[CN] 你们都已经遇见了克拉丽莎嬷嬷... 主管我们的体育课... 还教宗教课 谢谢你 嬷嬷 The Trouble with Angels (1966)
The pope eats gefilte fish on Friday, don't he?[CN] 教宗礼拜五吃鱼 不是吗 The Big Red One (1980)
The Pope, an astronaut, the wisest of the wise.[CN] 教宗、太空人... 智者中的智者 Dog Day Afternoon (1975)
He is the Pope Urbano.[CN] 他是教宗Urban. Darling (1965)
One copy is for you, one is for us... and one is for the papal archives.[CN] 張副本給你,一張留給我們 另一張是給教宗存檔 The Nun's Story (1959)
Hawkeye, I really must... I should check with the military vicar's office.[CN] 鹰眼,我得问问 军队的教宗代理人 MASH (1970)
I'm your physical education instructor and I teach religion.[CN] 我是你们的体育老师 我还教宗教课内外兼修 The Trouble with Angels (1966)
Should Popes be ancestors?[CN] 教宗怎么会是祖先呢? (教宗不能结婚生子) Darling (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top