ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

故障している

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -故障している-, *故障している*
Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There seems to be something wrong with our telephone.うちの電話はどこか故障しているらしい。
Our refrigerator is out of order.うちの冷蔵庫は故障している
We have to use the stairs because the elevator is out of order.エレベーターが故障しているので階段を使わなければならない。
The elevator is out of order.エレベータが故障している
As the elevator is out of order, we must go down the stairs.エレベータが故障しているので、階段を降りなければならない。
Something is wrong with the engine.エンジンはどこか故障している
Something seems to be wrong with the stereo set.このステレオは、どこか故障しているようです。
Something is the matter with this TV set.このテレビは故障している
Since this heater seems to be out of order, I'll have him repair it.このヒーターは故障しているようなので、彼に修理してもらう予定だ。
This radio is out of order.このラジオは故障している
Something is wrong with this word-processor.このワープロはどこか故障している
There's something wrong with this machine.この機械はどこか故障している

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My hand, it's been acting up.[JA] 義手が故障しているみたい Ability (2009)
What's wrong with the SS Minnow back there?[JA] ミノウ船は、故障している Eagles and Angels (2008)
The probe must be defective.[JA] 探索機は故障している WALL·E (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
故障している[こしょうしている, koshoushiteiru] to be out of commission [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top