ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

操縦桿を動かせば 自動軌道をキャンセルできる

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -操縦桿を動かせば 自動軌道をキャンセルできる-, *操縦桿を動かせば 自動軌道をキャンセルできる*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if I can hold the stick, I can override the flight path.[JA] 操縦桿を動かせば 自動軌道をキャンセルできる Life (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

操縦動かせ 自動軌道キャンセルできる

 


  

 
操縦
 • (そうじゅう) (n,vs) (1) flying (a plane); (2) management; handling; control; manipulation; (P) [EDICT]
 • (gǎn, ㄍㄢˇ) stick; pole; lever; classifier for long objects such as guns [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [EDICT]
動かす
 • (うごかす) (v5s,vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P) [EDICT]
 • () (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [EDICT]
 • () (n) shit; bullshit [EDICT]
 • () (suf,v5m) (See 黄ばむ,汗ばむ) to be ...y (suffix indicating that something is in the state of the preceding noun, etc.) [EDICT]
 • () (n) burr (e.g. on a machined edge) [EDICT]
 • (場) (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P) [EDICT]
自動
 • (じどう) (adj-no,n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) {ling} (See 自動詞) intransitive verb; (P) [EDICT]
 • (zì dòng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ) automatic [CE-DICT-Traditional]
軌道
 • (きどう) (n) (1) orbit; trajectory; (2) railroad track; (P) [EDICT]
 • (guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ) orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking [CE-DICT-Traditional]
できる
 • (出切る) (v5r,vt) to be out of; to have no more at hand [EDICT]
 • (出来る) (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top