ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤换

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤换-, *撤换*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤换[chè huàn, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] recall; dismiss and replace, #34,255 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In other words, they'll change the actors, but keep the script the same.[CN] 所以就准备改剧本 将主角给撤换了而已 Patlabor 2: The Movie (1993)
I'll find somebody who can.[CN] 我会撤换你,找能做的人来做 Patton (1970)
There is no time to have you replaced.[CN] 没时间撤换你了 Part VII (1988)
They also changed my and your[CN] 他们同时撤换了我和你 Kung Fu Jungle (2014)
If you don't make it, I'll fire you.[CN] 如果到时候没做到,我就撤换 Patton (1970)
In the universities, the directors have been removed... and replaced by army officers.[CN] 在大学里 董事们被撤换了... In the universities, the directors have been removed... 换成了军队的军官 and replaced by army officers. Rain over Santiago (1975)
Therefore, I have removed him from his post.[CN] 所以,我把他撤换了. The Bridge on the River Kwai (1957)
General, it's your privilege to relieve me anytime you want to.[CN] 将军,你有权任何时候撤换 Patton (1970)
You're gonna go back into that courtroom tomorrow and you're gonna recuse yourself from this case, all right?[CN] 就申请从这个案子上撤换下来 明白了吗 Honor Thy Father (2012)
It's created continuity holes in active storylines all over the park.[CN] then. 福特撤换了超过50名接待员 Ford displaced over 50 hosts. The Adversary (2016)
I'm sorry, but, um, I'm going to have to recuse myself...[CN] 我很抱歉 但是 我必须得请求撤换掉自己 Levitate Me (2013)
If we find Lecktor's answer, we'll replace it with our own.[CN] 知果我们找到莱克特的回复, 就会撤换成我们的 Manhunter (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top