ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

推迟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -推迟-, *推迟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推迟[tuī chí, ㄊㄨㄟ ㄔˊ, / ] to postpone; to put off, #6,953 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The invasion of Osterlich will have to be delayed.[CN] 对Osterlich的进攻将会推迟 The Great Dictator (1940)
I'll have them delay the ceremony.[CN] 我让他们把婚礼推迟 Monsieur Verdoux (1947)
Splendid! I can easily postpone my sailing for a week.[CN] 好极了 我可以推迟船期1周 Rebecca (1940)
They have to be taken care of at the right time.[CN] 这些事情不能因为悲伤就推迟 应该及时做 No Man of Her Own (1950)
The opera starts an hour later tonight on account of the parade.[CN] 因为阅兵歌剧要 推迟一个小时 Ninotchka (1939)
But this is ridiculous, sir. Couldn't you delay it for a few hours?[CN] 但是这太荒谬了,长官 您就不能再推迟几个小时吗? Night Train to Munich (1940)
Would it be convenient for you to postpone it until the fall?[CN] 能推迟到秋天吗? Leave Her to Heaven (1945)
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.[CN] 我要去见一下验尸官 让审讯推迟 直到找到进一步证据为止 Rebecca (1940)
You're a week late for school already. Go on.[CN] 你已经推迟一周入学了,快去吧 It's a Wonderful Life (1946)
He had been postponing their due date.[CN] 但一直推迟还款期 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
They were going to postpone the opening.[CN] 他们决定推迟开幕式 The Lodger (1944)
We'll have to postpone that stuffing match, but it'll be double tomorrow![CN] 我们必须推迟吃大餐了 我保证 明天我们会有双份 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top