ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

按钮

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -按钮-, *按钮*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按钮[àn niǔ, ㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, / ] push button, #9,782 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which is the record button?[CN] 录音按钮 怎么样 Why Don't You Play in Hell? (2013)
Hopes one of our coaches will push their button for her.[CN] 期待着导师为她按下按钮 Blind Auditions (2013)
I got the prerelease of the new Ghost Buttons.[CN] 我得到了抢鲜 新鬼按钮 Molly Maxwell (2013)
Whoever presses the button wins.[CN] 谁先碰到那个按钮就赢了 Felony (2013)
You sat on your ass in Texas and you pushed a button like it was a videogame.[CN] 坐在德州 按下一个按钮 如在视频游戏中。 Alpha Alert (2013)
[ audience cheering ] wow.[CN] 我按下按钮 Blind Auditions (2013)
The Ghost Buttons.[CN] 鬼按钮 Molly Maxwell (2013)
My price ain't buttons.[CN] (HUFFS 我的价格不是按钮 A Field in England (2013)
Buttons.[CN] 按钮 A Field in England (2013)
- Let me press the button! - Don't run, guys.[CN] 我来按那个按钮 孩子们别跑 Felony (2013)
That gets all four coaches to push their buttons.[CN] 一位歌手让四位导师都按下按钮 Blind Auditions (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top