ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拷问

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拷问-, *拷问*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拷问[kǎo wèn, ㄎㄠˇ ㄨㄣˋ, / ] to question via torture, #30,353 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because they were another brand. But I refuse to go through all this again.[CN] 因为它们是别的牌子的 但我拒绝又被拷问一遍 A Blueprint for Murder (1953)
- Yes, my nephew Albert Langlois... who was tortured at Chaulieu-sur-Loire.[CN] 在朽里被捕 我的侄子亚鲁贝尔在朽里被拷问 The Long Absence (1961)
Let's sweat him.[CN] 去拷问 I Wake Up Screaming (1941)
He shall wreak vengeance in the name of the burned and the tortured![CN] 他将赎回那轻视, 而且在名字中发复仇 那燃烧和那拷问! Rosemary's Baby (1968)
That night I tortured one of the Sakura mob.[CN] 那晚我拷问了樱社团的一个家伙 Youth of the Beast (1963)
I know he disagrees with some things, and I find funny he tortures himself.[CN] 我知道他在一些事情上有分歧, 我觉得他那副拷问自己的样子挺好玩 Men and Women (1964)
- Are we going to see the torture chamber?[CN] 我们要去看拷问室吗 Gaslight (1944)
I didn't hear the general say anything about torture.[CN] 将军没有说拷问. 是吧, Rivers? Jet Pilot (1957)
Don't you realise, if I'm caught, they'll want to know where I got the car and stuff.[CN] 你难道没有意识到 如果我被抓住现行 他们会拷问我车从哪儿来 - 然后我会被控告谋杀 Detour (1945)
Moving to our right, we have a model of the famous rack... the instrument of torture upon which prisoners were stretched... their limbs being frequently torn from their sockets... in an effort to extract a confession from them, true or false.[CN] 右手边是著名的肢刑台模型 用来拉扯肢体拷问犯人的工具 四肢经常都会被扯断 Gaslight (1944)
We've wasted time torturing a girl who's emotionally unable to speak for herself.[CN] 我们一直在浪费时间拷问一个 感情上不能为自己发声的姑娘 Peyton Place (1957)
Pressure means torture, doesn't it?[CN] 就是拷问 撒? Jet Pilot (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top