ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

抄家

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抄家-, *抄家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抄家[chāo jiā, ㄔㄠ ㄐㄧㄚ, ] to search a house and confiscate possessions, #48,951 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you gave her your homework![CN] 你给她抄家庭作业 嗯? Calling All Police Cars (1975)
We have to dig the Amayas out from the roots.[CN] 若决定时雨屋抄家灭族 The Ballad of Narayama (1983)
So, the maximum penalty is forfeiture of property only[CN] 是这样的 皇上,依例最多判抄家的罪 King of Beggars (1992)
Why are they so happy?[CN] 为什么他们给人家抄家还这样开心? King of Beggars (1992)
We've been criticized. We've been beat; our family is breaking apart[CN] 被批、被斗被抄家 Huo long (1986)
The captain said he didn't order the arrest.[CN] 清兵说颁发抄家命令的也不是他 The Guillotines (2012)
"Fill your hands, you son of a bitch!"[CN] "抄家伙,你们这群混蛋" I Love You, Beth Cooper (2009)
He is ready for us.[CN] 敢做这种事 就准备你去抄家 Kung Fu Invaders (1974)
You should have armed yourself with a weapon[CN] 对了,早就应该抄家伙了 Lightning Fists of Shaolin (1984)
You two check her home. You two get a complete patient history.[CN] 你们俩抄家 你们俩搜集详细病史 You Must Remember This (2011)
Get your gun. There's someone at the front door![CN] 抄家伙,门口有人 Point Break (1991)
Figgy, I don't want to fight,[CN] 抄家伙... 算了吧,船头,别把事情闹大 An Autumn's Tale (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top