ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

所有商店已经关闭, 只有机 [...] 个很大 很漂亮的礼物 我.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -所有商店已经关闭, 只有机 [...] 个很大 很漂亮的礼物 我.-, *所有商店已经关闭, 只有机 [...] 个很大 很漂亮的礼物 我.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the shops are closed, only the duty free shop at the airport is open I went there to buy a beautiful, strong and reliable gift for you I got.. damn![CN] 所有商店已经关闭, 只有机场的免税店开放 我去那里为你买一个很大 很漂亮的礼物 我... Garam Masala (2005)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

所有 (suǒ yǒu)商店 (shāng diàn)已经 (yǐ jīng)关闭 (guān bì), 只有 (zhǐ yǒu)机场 (jī chǎng) (de)免税店 ()开放 (kāi fàng) () ()那里 (nà li) (wéi) () (mǎi)一个 (yī gè)很大 (hěn dà) 很漂亮 () (de)礼物 (lǐ wù) ().

 


  

 
所有
 • (しょゆう) ความเป็นเจ้าของ [LongdoJP]
 • (しょゆう) (n,vs) one's possessions; ownership; (P) [EDICT]
 • (suǒ yǒu, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ) all; to have; to possess; to own [CE-DICT-Simplified]
 • (suǒ yǒu, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ) all; to have; to possess; to own [CE-DICT-Traditional]
商店
 • (しょうてん) (n) shop; small store; business; firm; (P) [EDICT]
 • (shāng diàn, ㄕㄤ ㄉㄧㄢˋ) store; shop [CE-DICT-Simplified]
 • (shāng diàn, ㄕㄤ ㄉㄧㄢˋ) store; shop [CE-DICT-Traditional]
已经
 • (yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ) already [CE-DICT-Simplified]
关闭
 • (guān bì, ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ) to close; to shut [CE-DICT-Simplified]
只有
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Traditional]
机场
 • (jī chǎng, ㄐㄧ ㄔㄤˇ) airport; airfield [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
免税店
 • (めんぜいてん) (n) duty-free store [EDICT]
开放
 • (kāi fàng, ㄎㄞ ㄈㄤˋ) to lift (restrictions); to open; to make open to the public; to lift a ban; to unfurl; to bloom [CE-DICT-Simplified]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Simplified]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Traditional]
那里
 • (nà li, ㄋㄚˋ ㄌㄧ˙) there; that place [CE-DICT-Simplified]
 • (wéi, ㄨㄟˊ) as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do [CE-DICT-Simplified]
 • (wèi, ㄨㄟˋ) because of; for; to [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (mǎi, ㄇㄞˇ) buy [CE-DICT-Simplified]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
很大
 • (hěn dà, ㄏㄣˇ ㄉㄚˋ) tremendous [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn dà, ㄏㄣˇ ㄉㄚˋ) tremendous [CE-DICT-Traditional]
礼物
 • (れいもつ) (n) gift [EDICT]
 • (lǐ wù, ㄌㄧˇ ㄨˋ) gift; present [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top