Search result for

得到这个,玉米喂养的小鼠收 [...] ,溜溜球, 马戏团的侏儒,

(1 entries)
(1.4386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -得到这个,玉米喂养的小鼠收 [...] ,溜溜球, 马戏团的侏儒,-, *得到这个,玉米喂养的小鼠收 [...] ,溜溜球, 马戏团的侏儒,*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
a nun yo-yos a circus midget and a duck.[CN] 得到这个,玉米喂养的小鼠收获, 一个妓女,尼姑, 一个佛兰芒农妇 皮鞭,铁链,口哨,溜溜球, 马戏团的侏儒, Black Sheep (1996)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

得到 (dé dào)这个 (zhè gè)玉米 (yù mǐ)喂养 (wèi yǎng) (de)小鼠 (xiǎo shǔ)收获 (shōu huò)一个 (yí gè)妓女 (jì nǚ)尼姑 (ní gū)一个 (yí gè)佛兰芒 (fú lán máng)农妇 (nóng fù) 皮鞭 (pí biān)铁链 (tiě liàn)口哨 (kǒu shào)溜溜球 (liū liū qiú)马戏团 (mǎ xì tuán) (de)侏儒 (zhū rú)

 


  

 
得到
 • (dé dào, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ) to get; to obtain; to receive [CE-DICT-Simplified]
 • (dé dào, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ) to get; to obtain; to receive [CE-DICT-Traditional]
这个
 • (zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙) this; this one [CE-DICT-Simplified]
玉米
 • (yù mǐ, ㄩˋ ㄇㄧˇ) corn; maize [CE-DICT-Simplified]
 • (yù mǐ, ㄩˋ ㄇㄧˇ) corn; maize [CE-DICT-Traditional]
喂养
 • (wèi yǎng, ㄨㄟˋ ㄧㄤˇ) feeding; nutrition [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
小鼠
 • (xiǎo shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˇ) mouse [CE-DICT-Simplified]
 • (xiǎo shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˇ) mouse [CE-DICT-Traditional]
收获
 • (shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ) benefit, reward [CE-DICT-Simplified]
 • (shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ) a crop (in agriculture); a harvest; an acquisition; profit; gain; success; reward [CE-DICT-Simplified]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
妓女
 • (ぎじょ) (n) woman entertainer; prostitute [EDICT]
 • (jì nǚ, ㄐㄧˋ ㄋㄩˇ) prostitute; hooker [CE-DICT-Simplified]
 • (jì nǚ, ㄐㄧˋ ㄋㄩˇ) prostitute; hooker [CE-DICT-Traditional]
尼姑
 • (ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ) Buddhist nun [CE-DICT-Simplified]
 • (ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ) Buddhist nun [CE-DICT-Traditional]
农妇
 • (nóng fù, ㄋㄨㄥˊ ㄈㄨˋ) peasant woman (in former times); female farm worker [CE-DICT-Simplified]
皮鞭
 • (pí biān, ㄆㄧˊ ㄅㄧㄢ) lash [CE-DICT-Simplified]
 • (pí biān, ㄆㄧˊ ㄅㄧㄢ) lash [CE-DICT-Traditional]
铁链
 • (tiě liàn, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄧㄢˋ) an iron chain [CE-DICT-Simplified]
口哨
 • (kǒu shào, ㄎㄡˇ ㄕㄠˋ) whistle [CE-DICT-Simplified]
 • (kǒu shào, ㄎㄡˇ ㄕㄠˋ) whistle [CE-DICT-Traditional]
马戏团
 • (mǎ xì tuán, ㄇㄚˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄢˊ) circus [CE-DICT-Simplified]
侏儒
 • (しゅじゅ) (n,adj-no) dwarf [EDICT]
 • (zhū rú, ㄓㄨ ㄖㄨˊ) dwarf; pygmy; small person; elf; goblin [CE-DICT-Simplified]
 • (zhū rú, ㄓㄨ ㄖㄨˊ) dwarf; pygmy; small person; elf; goblin [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top