ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

引っ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -引っ-, *引っ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
引っ括るめる[้ひっくるめる, ] (vt ) รวมเข้าด้วยกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ย้ายบ้าน English: to move
引っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ย้ายถิ่นฐาน
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ดึง English: to pull
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ลาก English: to draw
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ฉุดกระชาก English: to drag

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ[ひっ, hitsu] (pref) (from 引き) (See 引っ抱える) goes before a verb to strengthen its meaning or to add emphasis [Add to Longdo]
引っくるめる;引っ括める[ひっくるめる, hikkurumeru] (v1) to lump together; to include [Add to Longdo]
引っこ抜く[ひっこぬく, hikkonuku] (v5k,vt) (See 引き抜く) to extract; to pull up; to uproot [Add to Longdo]
引ったくり;引っ手繰り[ひったくり, hittakuri] (n) (uk) purse snatching; handbag snatching; purse snatcher; handbag snatcher [Add to Longdo]
引っ越し(P);引越(io);引越し(io)[ひっこし, hikkoshi] (n,vs) moving (dwelling, office, etc.); changing residence; (P) [Add to Longdo]
引っ越し先[ひっこしさき, hikkoshisaki] (n) destination of a move [Add to Longdo]
引っ越す(P);引越す(io);引き越す;引っこす[ひっこす(引っ越す;引っこす)(P);ひきこす(引越す;引き越す), hikkosu ( hikkosu ; hikko su )(P); hikikosu ( hikkosu ; biki kosu )] (v5s,vi) to move (house); to change residence; (P) [Add to Longdo]
引っ掛かり;引っ掛り;引っ懸かり;引っ懸り[ひっかかり, hikkakari] (n) (1) hold; catch; (2) connection; relationship; (3) unease; discomfort [Add to Longdo]
引っ掛かる(P);引っ掛る(P);引っかかる[ひっかかる, hikkakaru] (v5r,vi) to be caught in; to be stuck in; to be cheated; (P) [Add to Longdo]
引っ掛け;引っ懸け[ひっかけ, hikkake] (n) arm-grabbing force out (sumo) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I hear you Americans like to move from place to place.あなた方アメリカ人はあちこち引っ越すのが好きだそうですね。
Hold in your stomach.お腹を引っ込めなさい。
The jagged edge ripped a hole in his trousers.ぎざぎざのかどが彼のズボンに引っかかって穴を空けた。
It has been over three years since I moved here.ここに引っ越してから3年以上になる。
I like this apartment so much that I wouldn't move for the world.このアパートが気に入っているので絶対に引っ越しません。
This job will mean moving to another city.この仕事を引き受けると他の町へ引っ越すことになるだろう。
This material stretches easily.この生地は引っ張るとすぐ伸びる。
I haven't heard from Jane since she moved to Tokyo.ジェインが東京に引っ越して以来、連絡がないんだ。
My zipper stuck halfway up.ジッパーが途中で引っかかって、上がらなくなってしまった。
Johnny moved to Spain just a few month ago, so he isn't used to speaking Spanish as yet.ジョニーはほんの数ヶ月前にスペインへ引っ越してきたばかりで、スペイン語を話すことにまだ慣れていません。
The Smiths moved to Ohio.スミス一家はオハイオウ州に引っ越した。
The individual members of the class do not want to be held back by others not so good at math.そのクラスの個々のメンバーは数学のあまり得意でない生徒によって足を引っ張られたくないと思っているのです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only now I was cooking with psychotic eggs with a penchant for violence.[JA] 〝引っ越し会社 ブレイ&サン〞 〝引っ越し会社 ブレイ&サン〞 今だけは 凶暴な卵で調理しよう The Secret of Sales (2017)
Can I make a suggestion? Can I just...[JA] 俺が入って彼の手を引っ張れば・・・ Life (2017)
I pulled out the list of his most recent calls.[JA] 私はリストを引っ張った 彼の最近の電話。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Every so often karma can pop up and kick you in the bollocks, but the way I see it, you've got to break a few eggs to make an omelette.[JA] 時々カルマの報いを受けるが 卵を割らなきゃ オムレツは作れない 卵を割らなきゃ オムレツは作れない 〝引っ越し会社 ブレイ&サン〞 The Secret of Sales (2017)
Could you pull over, please?[JA] 引っ張ってくれますか? 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
You have a chance here to make this right, to save people from dying, and you're pulling this?[JA] あなたはここにチャンスがある この権利を作るために、 人々が死ぬのを防ぐために、 あなたはこれを引っ張っているのですか? 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
You have a chance here to make this right, to save people from dying, and you're pulling this?[JA] あなたはここにチャンスがある この権利を作るために、 人々が死ぬのを防ぐために、 あなたはこれを引っ張っているのですか? 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Pull on this and keep pressure on it.[JA] これを引っ張り、それに圧力をかけてください。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Fuck them, Rick.[JA] 30キロも離れた施設に 引っ越すことになる Smell the Weakness (2017)
- They're stuck together.[JA] 引っ掛かってる The Secret of Sales (2017)
Eyeball... That's a meet-up.[JA] 引っ掛かったぞ The Widow Maker (2017)
Okay, pull archive on all six and run trace backs.[JA] さて、アーカイブを全部引っ張ってください 6つのトレースバックを実行します。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
引っ張る[ひっぱる, hipparu] ziehen [Add to Longdo]
引っ越す[ひっこす, hikkosu] umziehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top