ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

広告代理店

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -広告代理店-, *広告代理店*
Japanese-English: EDICT Dictionary
広告代理店[こうこくだいりてん, koukokudairiten] (n) advertising firm; advertising company [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The ad agency has a lot riding on this account.広告代理店はこの仕事にかなり入れこんでいます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are Hawking chips for a third-rate ad agency.[JA] 三流の広告代理店相手に The Ecstasy of Agony (2014)
DeLauer Diamonds is looking for a new ad agency.[JA] デラウアーダイアモンドが 新しい広告代理店を探してます How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Lori's a senior VP at a big, huge PR firm.[JA] ローリは大きな 広告代理店の重役でね Ted (2012)
I'm with a P.R. agency that handles financial firms, including my uncle's.[JA] 私は 広告代理店に勤めていて おじの会社も含めて 金融会社を 扱っています Red Rover, Red Rover (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top