ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

岩盤

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -岩盤-, *岩盤*
Japanese-English: EDICT Dictionary
岩盤[がんばん, ganban] (n) bedrock; (P) [Add to Longdo]
岩盤風呂[がんばんぶろ, ganbanburo] (n) (See 岩盤浴) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock [Add to Longdo]
岩盤[がんばんよく, ganbanyoku] (n) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Draw them to the rocks![JA] 岩盤まで引き込め! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
There's bedrock around Chicago, so we were spared the worst of the waves and the quakes.[JA] シカゴの岩盤のおかげで 津波や地震から助かったが Oblivion (2013)
I, uh, built up the rocks all around.[JA] そこら辺の岩盤で組み立てたんだ Vatos (2010)
It's, um, underground rock formations.[JA] それは... 地下岩盤の構造だ Risk (2012)
The bedrock,[JA] 岩盤 Kong: Skull Island (2017)
I've hit rock.[JA] 岩盤か 固いな I Spit on Your Grave 2 (2013)
I'm not sand. I am bedrock.[JA] 私は砂じゃない 岩盤 Buffet Froid (2013)
I'll shoot for that glacier.It's going to get rocky.[JA] あの氷河に 着陸する 中味は 岩盤だと思うからな 2012 (2009)
This is a massive rushing torrent of fresh melt water tunneling straight down through the greenland ice to the bedrock below.[JA] これは大規模な 融けた淡水の奔流です グリーンランドの氷の中に トンネルを作り岩盤へと An Inconvenient Truth (2006)
The water goes down to the bottom and it lubricates where the ice meets the bedrock.[JA] 水は底まで流れ落ちます その水は氷と岩盤との接触面で 潤滑剤として作用します An Inconvenient Truth (2006)
Its wealth lay in the earth... in precious gems hewn from rock... and in great seams of gold... running like rivers through stone.[JA] 彼らの富は地下にあった 高価な宝石は 岩盤から切り出され 膨大な量の金脈が川のように 地下を流れていた The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Bedrock. But there's debris in the ventilation shaft.[JA] 岩盤 しかし 破片が換気シャフトです The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top