ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

山人

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -山人-, *山人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山人[rén shān rén hǎi, ㄖㄣˊ ㄕㄢ ㄖㄣˊ ㄏㄞˇ, ] multitude; vast crowd, #22,070 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
山人[やまびと, yamabito] (n) mountain folk; hermit [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's standing room only when screen star Francine Evans returns to the city where her career began.[CN] 返回她崛起的城市 人山人海挤得水泄不通 New York, New York (1977)
There are too many people in our city.[CN] 我们这个城市人山人海 汽车络绎不绝 Office Romance (1977)
Don't laugh. I'm a San Franciscan. Eating's serious business with me.[CN] 别笑,我是旧金山人,吃比工作更重要 The House on Telegraph Hill (1951)
I have my plan![CN] 山人自有妙计 The Enigmatic Case (1980)
Just imagine a whole sea of people around you![CN] 只要想像一下你周圍人山人海的情景吧! Shine, Shine, My Star (1970)
Very crowded at the moment with all kinds of Navy officers... Wait here.[CN] 现在人山人海 海军军官齐集 Saboteur (1942)
Wall to wall people.[CN] 人山人 Vagabond (1985)
If that is the case, won't the blackjack table... be swamped?[CN] 要是这样 那桌blackjack 不是人山人海的嘛? Heung gong chat sup sam (1974)
Times Square, believe me, is wall-to-wall people bent on having the greatest party ever and being in on a bit of this history.[CN] 时报广场人山人海 简直是有史以来最大的派对 庆祝这历史性的一刻 New York, New York (1977)
No it's not all closed, I tell you. Don't you see how much people around here, uh?[CN] 不 没有关闭 我说你没看见周围人山人海吗? Candido erotico (1978)
Shit, its business out there but quiet here.[CN] 撞鬼呀! 出便人山人海,我哋揾张台坐都冇 Huo wu feng yun (1988)
Stands have been constantly filled.[CN] 看台上常常人山人海 Stands have been constantly filIed. The Natural (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top