ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

密歇根

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -密歇根-, *密歇根*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密歇根[Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ, ] Michigan, #61,687 [Add to Longdo]
密歇根大学[Mì xiē gēn Dà xué, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Michigan, #66,116 [Add to Longdo]
密歇根[Mì xiē gēn, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ, ] Michigan (state of US), #101,141 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's the number?[CN] - 号码多少? - 密歇根 5 The Blue Dahlia (1946)
William P. Moran of Detroit, Michigan.[CN] 密歇根州底特律市的威廉·皮·莫伦 The Conversation (1974)
"The Detroit Zoo, Michigan,...[CN] "密歇根州底特律动物园... The Castle of Purity (1973)
We're gonna have two cars on Michigan and Balbo... two on 8th and Michigan, and five more outside the arrival car.[CN] 我们将会在密歇根和巴尔博各有一部车... 两辆在第八道和密歇根, 另外还有5辆车护架. The Package (1989)
I found a nice apartment for you on Lakeshore Drive a view of Lake Michigan.[CN] 我发现了一个不错的公寓为您,湖滨大道上... 的视图密歇根湖。 Death Wish (1974)
In the heat of battle, my father wove a tapestry of obscenity... that as far as we know is still hanging in space over Lake Michigan.[CN] 在热火朝天的战斗的当儿, 我父亲不觉编织起了一条渎神的挂毯 据我所知至今还挂在密歇根湖上空呢 A Christmas Story (1983)
A brilliant physics student at the University of Michigan... who paradoxically chose to turn his back on science... and taste of life through a seemingly... random series of occupations.[CN] 他作为一个密歇根州大学优秀的物理专业学生 他错误的选择了回归大自然 通过表面上看起来是任意的一系列工作 The Big Chill (1983)
Here at Michigan penitentiary for five days the world's largest walled prison is torn to pieces by a maddened convicts who destroy everything they can put their hands on.[CN] 在密歇根的監獄裏持續了5天 這個世界上最大的監獄被 發了瘋的罪犯撕成了碎片 他們破壞了所以能接觸的東西 Riot in Cell Block 11 (1954)
"Also attending will be William P. Moran... of Detroit, Michigan."[CN] "来自密歇根州底特律市的 威廉·皮·莫伦也将参加" The Conversation (1974)
Then, in 1972... you returned to the University of Michigan... to enter the doctoral program in psychology.[CN] 在1972年.. 你回到了密歇根州大学... 去完成心理学博士的学业. The Big Chill (1983)
It began in New Jersey and moved quickly to Jackson, Michigan.[CN] 開始於新澤西,特倫敦 很快到了密歇根的傑克遜市 Riot in Cell Block 11 (1954)
- I went to college at 14, University of Michigan.[CN] 噢我14岁上大学, 密歇根大学 Compulsion (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top