ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

子供扱い

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -子供扱い-, *子供扱い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
子供扱い[こどもあつかい, kodomoatsukai] (n,vs) treating someone like a child [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I object to being treated like a child.子供扱いはごめんだよ。
We are tired of being treated like children.私たちは子供扱いされるのにはうんざりだ。
I don't like being treated like a child.私は子供扱いされるのが好きではない。
I was treated like a child by them.私は彼らに子供扱いされた。
I objected to her treating me like a child.私は彼女が私を子供扱いすることをいやがった。
He always treats me like a child.彼はいつでも私を子供扱いする。
He treats me as a child.彼は私を子供扱いする。
Don't treat me like a child.僕を子供扱いするなよ。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- but you must...[JA] 私を子供扱いしないで The Ghost of Harrenhal (2012)
Don't talk to me Like I'm some child that needs reassurance.[JA] 子供扱いして話すな Pandorum (2009)
You treat me like a China doll.[JA] 子供扱いしないで RED 2 (2013)
Whatever you two are going through treating me like a child, isn't gonna make anything any better.[JA] 2人が私を 子供扱いで通そうとしても いいことなんて1つもないわよ Trespass (2011)
Look, I'm not a kid anymore, and you gotta stop treating me like one.[JA] 「ねえ 僕はもう子供じゃないんだ 子供扱いしないで」 Welcome to the War (2010)
You don't have to babysit me, dipshit.[JA] 子供扱いするな マヌケ Natural Selection (2013)
I don't appreciate that was being treated like a child.[JA] 子供扱いしやがって Moon (2009)
No more kid stuff.[JA] 子供扱いしないよ Better Angels (2012)
But they treated my like a child, and wouldn't rent me a room![JA] 何か子供扱いして 全然 貸してくれないんだもん Heavenly Forest (2006)
But you can't infantilize them, you can't live their life for them.[JA] 子供扱いはできないし とやかくも言えない Phoenix (2009)
- Don't repeat it to me like I'm a kid.[JA] -子供扱いするな We Bought a Zoo (2011)
You put that on his radar and he won't see you as a little girl anymore, that's for sure.[JA] それをそっと置いとくの そしたらもう子供扱いしないわ 間違いない Crazy, Stupid, Love. (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top