ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

婚前

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -婚前-, *婚前*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚前[hūn qián, ㄏㄨㄣ ㄑㄧㄢˊ, ] pre-marital; pre-nuptual, #14,951 [Add to Longdo]
婚前财产公证[hūn qián cái chǎn gōng zhèng, ㄏㄨㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, / ] prenuptual agreement; dowry contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
婚前[こんぜん, konzen] (adj-no) premarital; prenuptial [Add to Longdo]
婚前契約[こんぜんけいやく, konzenkeiyaku] (n) (See プリナップ,婚前契約書) prenuptial agreement [Add to Longdo]
婚前契約書[こんぜんけいやくしょ, konzenkeiyakusho] (n) (See プリナップ) prenuptial agreement [Add to Longdo]
婚前交渉[こんぜんこうしょう, konzenkoushou] (n) premarital sexual relations (intercourse) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.婚前は両眼を大きく見開いておれ、その後は、その半ばを閉じよ。
She is not the woman she was before she married.現在の彼女は結婚前の彼女ではない。
He is not the man he was before he married.彼は結婚前の彼ではない。
She was a Smith before her marriage.彼女は結婚前スミス姓だった。
She was a Brown before her marriage.彼女は結婚前はブラウン家の人であった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who needs a prenup?[JA] 誰が婚前契約書が要るんだ? Danny Collins (2015)
I was going to make you sign a prenup anyway.[JA] とにかく婚前契約書に 署名するつもりだった Danny Collins (2015)
I'm not gonna have sex with you unless we're married.[JA] 結婚前にセックスは駄目よ Alive in Tucson (2015)
Prenup?[JA] 婚前契約書? Danny Collins (2015)
What every man do before he's married is nobody's business.[CN] 男人们婚前所做的一切 别人管不了 House of Strangers (1949)
You told me you were single.[JA] 独身ってね 結婚前だから Pranks for Nothin' (2015)
We have to make her sign a prenup, don't we?[JA] 婚前契約書にサインしとかなきゃな? Danny Collins (2015)
It was a couple of days before you two were married.[CN] 在你们俩结婚前几天 A Blueprint for Murder (1953)
You mean her husband wants $99,000 before he'll give her a divorce?[CN] 你是说她丈夫同意离婚前 要九万九千美金? The Palm Beach Story (1942)
I don't like a man coming late for supper before he's married.[CN] 我不喜欢一个男人在婚前吃晚饭就迟到 House of Strangers (1949)
That happens to be my maiden name.[CN] 是我结婚前的名字 Too Late for Tears (1949)
And your wife had premarital affairs.[CN] 你的妻子有婚前性行为. Quai des Orfèvres (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top