ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

女子

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -女子-, *女子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女子[nǚ zǐ, ㄋㄩˇ ㄗˇ, ] woman; female, #1,437 [Add to Longdo]
曼荷莲女子学院[Màn hé lián Nǚ zǐ Xué yuàn, ㄇㄢˋ ㄏㄜˊ ㄌㄧㄢˊ ㄋㄩˇ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Mount Holyoke College (Northamptom, Massachusetts) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
女子[じょし, ] (n) เด็กผู้หญิง

Japanese-English: EDICT Dictionary
女子[めこ;メコ, meko ; meko] (n,adj-no) woman; girl; (P) [Add to Longdo]
女子[めこ;メコ, meko ; meko] (n) (1) (uk) (arch) (sl) vagina; (2) (めこ only) (uk) girl [Add to Longdo]
女子アナ[じょしアナ, joshi ana] (n) (abbr) female TV announcer [Add to Longdo]
女子飲み[じょしのみ, joshinomi] (n) girls-only drinking party [Add to Longdo]
女子[じょしかい, joshikai] (n) girls-only gathering [Add to Longdo]
女子学生[じょしがくせい, joshigakusei] (n) female student [Add to Longdo]
女子割礼[じょしかつれい, joshikatsurei] (n) female genital cutting; female genital mutilation; female circumcision [Add to Longdo]
女子[おんなこども, onnakodomo] (n) women and children [Add to Longdo]
女子[じょしこう, joshikou] (n) girls' school [Add to Longdo]
女子[じょしこう, joshikou] (n) girls' high school [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The class of forty includes eighteen girls.40人クラスで女子は18人です。
You'll be in charge of the girls working in this factory.あなたにはこの工場の女子職員の管理をしていただくことになるでしょう。
That teacher tends to be partial to girl students.あの先生には女子学生をえこひいきする傾向がある。
Athletic boys are popular with girls in American schools.アメリカの学校では男子の運動選手は女子に人気がある。
The men's and women's singles finals at Wimbledon are among the most exciting and popular sports events of the year.ウィンブルゾンで行われる男子と女子のシングルス決勝は、1年で最もわくわくする、そして最も人気のあるスポーツ行事の1つである。
Mr Eliot's niece goes to a women's college.エリオットさんの姪は女子大学に通っている。
This class consists of 15 boys and 28 girls.このクラスには15人の男子と28人の女子がいる。
There are more girls than boys in this class.このクラスは女子が男子より多い。
Three quarters of the members of this club are girls.このクラブの部員の4分の3は女子です。
There are more girls than boys in this school.この学校は男子よりも女子が多い。
The class was made up of 15 boys and as many girls.そのクラスは15人の男子と同数の女子から構成されていた。
The young professor is adored by the girl students.その若い教授は女子学生のあこがれの人だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
King, will thou have this woman to thy wedded wife so long as you both shall live?[CN] 金 你愿意娶这名女子为妻 致死方休吗 It Happened One Night (1934)
No, but she was ruined just the same.[CN] 但那女子也是这样不羁 Gone with the Wind (1939)
All right, then I'm just a plain, common murderer... who stabbed an innocent, defenseless woman in the back not four days ago.[CN] 好吧 我只是个普通的杀人犯 四天前刚刺死 以为无辜的女子 The 39 Steps (1935)
What does a girl know about swords, anyway?[JA] へ、女子は何もわかってない The Black Cauldron (1985)
Sector 44. 437 male, 609 female.[JA] 44班 男子437名 女子609名 1984 (1984)
" Beware of blonde women"[CN] 小心对待金发女子 The Blue Angel (1930)
Girl?[JA] 女子 The Black Cauldron (1985)
A nigger tried to rape a white girl.[JA] 黒んぼが 白人女子を犯そうとした The Intruder (1962)
Going to college must do something to girls' tits, I swear.[JA] 女子学生は 皆 いい体してるぜ Breaking Away (1979)
He was as evil as his glare, Many women have fallen prey to him.[CN] 他曾用同样恶毒的手段 糟践蹂躏过不少女子 Taki no shiraito (1933)
That's right. Do you admit that you tried to rape one of ours white girls today?[JA] 白人女子を 襲ったのを認めるか? The Intruder (1962)
" Beware of blonde women "[CN] 小心对待金发女子 The Blue Angel (1930)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
女子[じょし, joshi] Maedchen, Frau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top