ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

太糟糕了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -太糟糕了-, *太糟糕了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah! Yeah.[CN] 太糟糕了 You Bet (1999)
-That's too bad. -About three months.[CN] 一那太糟糕了 一大约三个月 The Awful Truth (1937)
That's too bad.[CN] 太糟糕了 Design for Living (1933)
Too bad, Anna.[CN] 太糟糕了. Ninotchka (1939)
- That's awkward.[CN] -太糟糕了 The Lady Vanishes (1938)
That's terrible.[CN] 那太糟糕了 It Happened One Night (1934)
Too bad we have to waste all that time.[CN] 浪费这些事情 真的太糟糕了 Ninotchka (1939)
Too bad your Mob didn't keep their promise.[CN] 你的同伙没有遵守他们的承诺 真是太糟糕了 'G' Men (1935)
That's too bad, Jerry.[CN] 太糟糕了,杰瑞 The Awful Truth (1937)
That's bad.[CN] 那太糟糕了 The Long Voyage Home (1940)
"That's awful!"[CN] 太糟糕了 The Circus (1928)
Too bad you didn't have that on when it happened.[CN] 太糟糕了 事情发生的时候 你没有把它戴着 'G' Men (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top