Search result for

大自然没有线条分野 只有各种色彩 交相争艳 各自为政

(1 entries)
(1.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大自然没有线条分野 只有各种色彩 交相争艳 各自为政-, *大自然没有线条分野 只有各种色彩 交相争艳 各自为政*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are no lines in nature, only areas of color one against another.[CN] 大自然没有线条分野 只有各种色彩 交相争艳 各自为政 Looking Glass (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

大自然 (dà zì rán)没有 (méi yǒu)线条 (xiàn tiáo)分野 (fēn yě) 只有 (zhǐ yǒu)各种 (gè zhǒng)色彩 (sè cǎi) 交相 (jiāo xiāng)争艳 (zhēng yàn) 各自为政 (gè zì wéi zhèng)

 


  

 
大自然
 • (だいしぜん) (n) nature; Mother Nature; (P) [EDICT]
 • (dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ) nature (as in Mother Nature) [CE-DICT-Simplified]
 • (dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ) nature (as in Mother Nature) [CE-DICT-Traditional]
没有
 • (méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ) haven\'t; hasn\'t; doesn\'t exist; to not have; to not be [CE-DICT-Simplified]
线条
 • (xiàn tiáo, ㄒㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ) streak [CE-DICT-Simplified]
分野
 • (ぶんや) (n) field; sphere; realm; division; branch; (P) [EDICT]
只有
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Traditional]
各种
 • (gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ) every kind of; all kinds of; various kinds [CE-DICT-Simplified]
色彩
 • (しきさい) สี่สัน [LongdoJP]
 • (しきさい) (n) colour; color; hue; tints; (P) [EDICT]
 • (sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ) tint; coloring; coloration; character [CE-DICT-Simplified]
 • (sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ) tint; coloring; coloration; character [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top