ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在某种程度上

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在某种程度上-, *在某种程度上*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在某种程度上[zài mǒu zhǒng chéng dù shàng, ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˇ ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ ㄕㄤˋ, / ] to a certain extent [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, well, I'm one of the younger officers, so in a sense it is, sort of.[CN] 好吧 我是银行里面一个年轻的职员 所以在某种程度上是 有那么几分 Mary Poppins (1964)
Like you in a way[CN] 在某种程度上像你 Sandra (1965)
One way or another, we all work for our vice.[CN] 在某种程度上来说, 我们都在为我们的罪恶打工。 The Asphalt Jungle (1950)
And you know, in a way, he'll be right.[CN] 并且,你知道,在某种程度上,他是对的 A Face in the Crowd (1957)
In a way even the drought is water for the miller's mill.[CN] 在某种程度上 甚至是干旱 也是磨坊主磨坊的水源 The Devil's Trap (1962)
In a way, yes.[CN] 在某种程度上 Where the Sidewalk Ends (1950)
I was sort of worried myself.[CN] 我在某种程度上也担心自己 Pursued (1947)
- I'm sorry you're leaving, miss. - So am I, in a way.[CN] 我很遗憾你要走 小姐 在某种程度上我也是 Nightmare (1964)
Yes, in a way.[CN] 是的,在某种程度上 Night and the City (1950)
Is Mr. Drummond saying that this expression of an honest emotion will in any way influence the court's impartial administration of the law?[CN] 德鲁蒙德先生是不是在说 这种发自肺腑的表达 会在某种程度上影响 法律对于法律执行的公正性 Inherit the Wind (1960)
In a way, you're just like i am.[CN] 在某种程度上,你就像我 Saratoga Trunk (1945)
In a way, I'm going to miss you, Your Lordship.[CN] 在某种程度上 我会想念你 爵爷 Irma la Douce (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top