ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

困难

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -困难-, *困难*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue, #947 [Add to Longdo]
困难在于[kùn nán zài yú, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ ㄗㄞˋ ㄩˊ, / ] the problem is... [Add to Longdo]
面临困难[miàn lín kùn nán, ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ, / ] to be faced with problems [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father always taught me never desert a lady in trouble.[CN] 绝不能丢下有困难的女士不管 The Lady Vanishes (1938)
The difficulties are considerable.[CN] 困难相当大 其一法院 The Lady Vanishes (1938)
It's the hardest part... talking to you now. I don't mind about the rest, really.[CN] 最困难的是告诉你实情 Foreign Correspondent (1940)
You told Kosaku all about your money worries, but not a word to me![CN] 有困难只对幸作说,半句没跟我讲 A Mother Should Be Loved (1934)
Theyear1918openedwith severetrials.[CN] 1918年在严重的困难当中到来了。 Baltic Deputy (1937)
If I'd only known.[CN] 我知道就好了 我知道刑立 有了财政的困难 Wuthering Heights (1939)
What do you do when things go wrong?[CN] 当你们遇到困难怎么做呢 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You must realize that we're traveling in very difficult times.[CN] 你要知道我们现在是在困难时期啊 Night Train to Munich (1940)
Lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counselor in moments of temptation and guide along the straight and narrow path.[CN] 明辨是非充满智慧的贵族 遇到诱惑时的顾问 碰到困难险阻时的向导 Pinocchio (1940)
If you are in trouble, I...[CN] 你们是什么人,先生? 如果你们遇到困难,我... Strange Cargo (1940)
Things get tough, we'll play to small town auditoriums.[CN] 时局变困难时 我们可以在小镇礼堂表演 It Happened One Night (1934)
Well, I don't think you'd have any trouble.[CN] 我想你并未遇上困难 Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top