ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嚄-, *嚄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嚄, huō, ㄏㄨㄛ] to roar
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  蒦 (huò ㄏㄨㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] stunned and speechless, #93,997 [Add to Longdo]
[ǒ, ㄛˇ, ] (interj. of surprise), #93,997 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoo! What a day![CN] ,好累啊 Wreck-It Ralph (2012)
-You all right, Dad?[CN] ,罗伯特 All I Want for Christmas (1997)
Not something I wish to eat.[CN] 然后在哪开个"住宿加早餐" (一种乡间旅馆,房客住在主人家中) 。"住宿加早餐" Six Feet Under (1998)
Shake it up.[CN]  High School (1997)
-Good.[CN]  The Gift (1997)
Yeah, that's what I wanted to talk to you about... before.[CN]  Golf (1997)
Are we doing anything?[CN] ,大日子 我们做点什么? Anniversary (1997)
Well, who's the nutcase now, Ray?[CN] ,现在谁是疯子,雷? Marie's Meatballs (1998)
- Wow![CN] - Marie's Meatballs (1998)
Wow![CN]  Marie's Meatballs (1998)
- I mean, yeah, she can, but how? It's so...[CN] ,我不相信 Good Girls (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top