ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

唾弃

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唾弃-, *唾弃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唾弃[tuò qì, ㄊㄨㄛˋ ㄑㄧˋ, / ] spurned, #30,125 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wasn't worth her spit.[CN] 我不值得她唾弃 Bite the Bullet (1975)
Before things got to that, I would beg you to be strong,[CN] 在唾弃你之前会尽力劝告你 Taki no shiraito (1933)
I spit on Wall Street![CN] 我唾弃华尔街! One, Two, Three (1961)
Didn't make his kid spit on a black boy. God punished him. That's why he's in a catatonic stupor.[CN] 他的儿子从不唾弃黑人小孩 上帝已经惩罚过他 Shock Corridor (1963)
I would bid you farewel here and look away should our paths ever cross,[CN] 定会自今日起与你断交 从此道中相见亦必唾弃 Taki no shiraito (1933)
You're being utterly grotesque! So what? That's what I've become![CN] 举止放荡遭人唾弃 Scenes from a Marriage (1973)
I wanted to do a picture with her, make a star of someone this town discarded.[CN] 我想拍一张她的照片 一个被唾弃的人所创造的明星 The Bad and the Beautiful (1952)
I spit on your money.[CN] 我唾弃你的金钱 One, Two, Three (1961)
And Pappy spit on me.[CN] 每个人都唾弃 Shock Corridor (1963)
Which brings us to lie number two... Stella.[CN] 她也逐渐变成大众话题啦,不只是与众不同 而是让众人唾弃 A Streetcar Named Desire (1951)
I spit on Fort Knox![CN] 我唾弃诺克斯堡(美国政府黄金储备处)! One, Two, Three (1961)
And I stink to high heaven of cowardice and vice![CN] 上帝也唾弃我的懦弱和堕落 上帝也唾弃我的懦弱和堕落 Senso (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top