ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

咄咄逼人

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咄咄逼人-, *咄咄逼人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, ] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious, #24,224 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've stepped on toes, muscled in, pushed, usurped, and generally conducted yourself with all the aplomb of a one-man Gestapo,[CN] 你冒犯 干涉 咄咄逼人 越俎代庖 你渐渐表现出 单人盖世太保的所有自信 The Night Strangler (1973)
You're a pretty aggressive fellow, Bigelow.[CN] 你很咄咄逼人啊, 比奇洛 D.O.A. (1949)
- What's this?[CN] - 我没有咄咄逼人 Cash (1984)
You take advantage because I'm ill[CN] 你趁着我生病咄咄逼人 Sandra (1965)
He's always been mean to me.[CN] 咄咄逼人 Double Indemnity (1944)
- You're so aggressive.[CN] 你太咄咄逼人. Quai des Orfèvres (1947)
Saves us some time.[CN] 葆拉的情绪化和 咄咄逼人已让他厌烦 Scenes from a Marriage (1973)
Actually, I just thought of it. I'm really sharp when I'm drunk.[CN] 实际上,我刚想起来,你看 我喝醉的时候,变得咄咄逼人 Deep Red (1975)
Don'tgetso excited, you bastard![CN] 别这么咄咄逼人的,你这混蛋 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
There's no need to be aggressive, Charles. I'm doing my best to help you.[CN] 没必要这么咄咄逼人的 我只是在帮助你 Blithe Spirit (1945)
Anyway, I think it's horrid of you to be so unwelcoming and disagreeable.[CN] 不管怎么说 你这么不友好又咄咄逼人的很不对 Blithe Spirit (1945)
Now, eat it up quickly, OK?[CN] - 没必要咄咄逼人 Cash (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top